martesa-352z2tcuneiulr41y71xq8

DOBITË E MARTESËS

  1. Martesa është Sunet i vërtetuar nga i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.
  2. Martesa jep qetësi shpirtërore dhe i jep stabilitet personalitetit të njeriut.
  3. Martesa njeriun e udhëheq drejt rritjes së prodhimit dhe shpikjes shkencore.
  4. Martesa kontribuon në lidhjen dhe afrimit e njëri-tjetrit në shoqëri.
  5. Martesa i plotëson kërkesat epshore dhe ato emocionale.
  6. Martesa e shton riskun.
  7. Martesa e plotëson gjysmën e fesë.
  8. Martesa është sebep i riskut me fëmijë dhe trashëgimtarë.
  9. Martesa është shëndet dhe mbrojte e trupit.
  10. Martesa është dashuri dhe mëshirë.

Allahu i Madhëruar thotë: Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë”.(Er-Rum: 21)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU