leter-dashurie

LETËR NGA BURRI I DASHURUAR!!

Gruaja ime!

Patjetër ta dish se, gratë më të mira janë, të devot­shmet e adhurueset: Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë Atij”. (El-Huxhurat: 13)

Më beso se më e mira ndër gratë, nuk është ajo që ka bukuri, e as ajo që ka pasuri, e as ajo që posedon shërbëtore, e as që ajo posedon tokë!

Jo, pasha Allahun! Nuk është qëllimi në atë çka posedon “filania” nga kozmetika, nga parfumet e shtre­njta apo rrobat e mira dhe të shtrenjta!

Filania “e devotshmja”, kjo është më e larta, më e mira dhe më plota tek Allahu, edhe nëse ajo është e zezë, e shkurtër, ka të meta apo nuk ka flokë të buta e të mira!

Pasha Allahun! Gruaja e cila ka devotshmëri dhe i frikohet Allahut, ajo është fitimtarja të nesërmen, atë ditë kur tubohen të gjitha krijesat: Vërtet, për punëdrejtët është përgatitur e mira (Xheneti)”.(En-Nebe: 31)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU