01BECB17-2104-410B-9D71-4F23909245A3

Cilat janë format më të mira për dhënien dhe kthimin e përshëndetjes së selamit?

Pyetja:

Cilat janë format më të mira për dhënien dhe kthimin e përshëndetjes së selamit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari: Myslimani mund ta kufizojë përshëndetjen kur e fillon atë thjesht në thënien “Es-selamu alejkum (paqja qoftë mbi ju). Por nëse shton “ue rahmetullah (dhe mëshirën e Allahut),” është më mirë. Dhe nëse ai gjithashtu i shton asaj “ve barakatuhu (dhe bekimet e Tij),” kjo është edhe më mirë. Dhe ai që përshëndetet mund ta kufizojë përgjigjen e tij në përshëndetje duke thënë të njëjtën gjë.Por nëse i shton kësaj, është më mirë, sepse Allahu i Lartësuar thotë: Kush përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju ktheni përshëhdetje edhe më të mirë, ose kthejeni ashtu. Allahu llogarit për çdo send.” (Nisa’: 86). Transmetohet nga Ibn Abbasi se Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) erdhi tek Profeti ﷺ kur ai ishte në një dhomë të sipërme të tij, dhe ai tha: El-salamu’alejke resul-Allah, a mund të hyjë Umeri? [1]
Transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kur një njeri takon vëllain e tij musliman, le të thotë Es-selamu alejkum ue ramatullahi ue berakatuhu (paqja,
mëshira e Allahut dhe bekimet e Tij qoftë mbi ju). [2] Transmetohet nga Imran ibn el-Husejn (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ai ka thënë: Erdhi një njeri te Pejgamberi ﷺ dhe i tha: Es-selamu alejkum. Ai ia ktheu përshëndetjen, pastaj u ul dhe Profeti ﷺ tha: “Dhjetë (që do të thotë dhjetë hasenate ose shpërblime për një vepër të mirë).” Erdhi një burrë tjetër dhe tha: Es-selamu alejkum ue rahmetullah. Ai ia ktheu përshëndetjen, pastaj u ul. Pejgamberi ﷺ tha: “Njëzet”. Erdhi një burrë tjetër dhe tha: Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue bereketuhu. Ai ia ktheu përshëndetjen, pastaj u ul. Profeti ﷺ tha: “Tridhjetë”. [3] Transmetohet se Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ më tha: “Xhibrili të përcjell selamin”.Thashë: Dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. [4] Neveviu në kapitullin se si të jepet përshëndetja e selamit ka thënë:Rekomandohet që ai që e nis përshëndetjen të thotë: “Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue bereketuhu”, duke përdorur formën shumës të përemrit (-kum, që do të thotë ti), edhe nëse marrësi i përshëndetjes është vetëm një.person. Dhe ai që përgjigjet duhet të thotë: “Ue alejkum es-selam ue rahmetullahi ue berakatuhu”, me lidhëzën “ua”, do të thotë “dhe” në frazën “ue alejkum (dhe mbi ty)”.

islamqa.info

—————————————-

[1] Ebu Davudi (5203)

[2] Tirmidhiu (2721)

[3] Ebu Davudi (5195) dhe nga Tirmidhiu (2689)

[4] Buhariu (3045) dhe Muslimi (2447)

[5] Rijad es-Salihin f. 446