burri-gruaja

SI T’IA BËSH FAMILJES GRUAN TËNDE TË DASHUR?!

Çështja e gruas dhe familja e burrit të saj me kali­min e viteve ende vazhdon të jetë një ndër proble­matikat që ballafaqohen me të bashkëshortët, e sido­mos ata të porsamartuarit.

Ka nga gratë të cilat dëshirojnë që burrin ta bëjnë të lumtur dhe tentojnë që t’i afrohen atij duke ia respektuar familjen dhe duke e respektuar dhe e da­shur atë. Ka nga gratë që sillen mirë me familjen e burrit dhe nëpërmjet tyre dëshirojnë ta fitojnë këna­qësinë e Allahut dhe të fitojnë shpërblime dhe për këtë mirësjellje nuk dëshirojnë falënderime e as shpërblime nga ana e njerëzve. Ka nga gratë që para martesës së tyre në vetvete bartin zemërim dhe urrejtje ndaj familjes së burrit dhe menjëherë pas martesës fillon ta nxjerr apo ta zbrazë atë që e ndjen në zemrën e saj dhe tenton të mbisundon në shtëpi. Ka nga gratë që shohin në burrat e tyre sjellje të keqe ndaj familjarëve të tyre dhe për këtë arsye edhe ato u hakmerren burrave nëpërmjet sjelljeve të keqe ndaj familjeve të tyre.

Në vazhdim do t’i sjelli shkurtimisht disa këshilla të rëndësishme, për përmirësimin e kësaj çështjeje me qëllim që gruaja të bëhet më e dashur në familjen e burrit të saj:

  1. Burri pasi që ta zgjedh gruan e ndershme, e cila e kupton fjalën bamirësi, duhet t’ia qartësojë gruas nga fillimi i martesës së tyre, se kënaqësia e prindërve të tij do të jetë çelës i cili e hapë derën e zemrës së tij, nëse ajo dëshiron të hyjë në atë zemër. Kjo do ta bëjë gruan që nga fillimi i martesës ta vlerësojë dhe ta nderojë familjen e tij.
  2. Gruaja nuk duhet të detyrohet të veprojë gjëra të cilat nuk mundet t’i përballojë vetëm e vetëm të kënaqet familja, po detyrohet që shërbimin e saj ndaj tyre ta bëjë që të burojë nga brendësia e saj, pra të jetë shërbim që ajo dëshiron me vet dëshirë ta kryen.
  3. Burri duhet të nxitojë dhe të ngutet për në përmirësimin e raporteve mes tyre, prindërve dhe gruas, që nga fillimi i martesës, duke i lajmëruar prindërit se ajo i do dhe i lavdëron sikurse i do dhe lavdëron prindërit e saj. Dhe e kundërta, të shkojë ta lajmërojë gruan e tij se familja dhe prindërit e tij, të gjithë, e lavdërojnë atë dhe e respektojnë dhe çdo herë gëzohen me takimin e saj.
  4. Burri nëse i blen gruas së vet diçka që ky e do ose ajo vet e dëshiron, mirë është që t’ia qartësojë se kjo ide ka qenë e prindërve të tij, dhe e kundërta, nëse dëshiron që t’i dhurojë prindërve ndonjë dhuratë t’i lajmëron ata se kjo ka qenë ide e saj. Kjo lind dashuri dhe afrim mes tyre.
  5. Burri duhet të jetë i kujdesshëm nga bartja e fshehtësive të shtëpisë së tyre dhe të familjes së tij. Shumë nga gratë dëshirojnë t’i ruajnë fshehtësitë e tyre, e veçanërisht nga jeta e tyre private, dhe mos t’ua tregojnë të tjerëve, kështu që nëse burri i shpalos ato atëherë ka mundësi që ajo të ndjen ndaj familjes së tij një lloj urrejtje. Shpalosja e fshehtësive shkakton armiqësi e urrejtje, dhe dëmi është aq i madh sa nuk mundet të numërohet.
  6. Nuk duhet që të dyja palët të ndërhyn në punët e tjetrës. Burri duhet të jetë i kujdesshëm që të mos ndërhyjë familja në problemet e tij me gruan e vet, me qëllim që të mos bie gruaja e tij në një pozitë të keqe dhe jo të lakmuar para familjareve. Po ashtu duhet të jetë i kujdesshëm mos ta kritikojë para prindërve apo familjarëve, për arsye se kjo e bën të turpërohet.
  7. Burri duhet që ta respektojë dhe nderojë familjen e gruas së tij, në veçanti prindërit e saj, gjë që e nxit gruan të sillet me prindërit dhe familjen e tij në më­nyrë reciproke.
  8. Burri detyrohet t’i plotësojë nevojat e shtëpisë, fëmijëve, gruas dhe familjes së tij. Ndodh nganjëherë e kundërta e saj, ku burri nuk i plotëson ato dhe shejtani e shfrytëzon këtë derë dhe depërton shumë lehtë deri tek gruaja dhe i shkakton ngushtim në gjoks ndaj familjes së tij dhe i largon nga ata.
  9. Burri gjithmonë kur vëren ngushtim në gjoksin e saj ndaj familjes së tij, duhet që t’ia rikujtojë Allahun dhe t’ia rikujtojë se, nuk është respektues i lidhjeve farefisnore ai që i shkëput ato. Te çdo grua në bren­dësinë e saj ka hajr dhe mirësi dhe ndoshta këshilla asaj i bën dobi dhe ua fal të tjerëve padrejtësitë dhe bëhet e mëshirshme.
  10. Burri duhet ta falënderojë gruan e tij me fjalë falënderimi, si Allahu të shpërbleftë, kur e sheh se ajo sillet mirë ndaj familjarëve të tij. Kjo pa dyshim se ia ngrit moralin dhe ia shton ambiciet dhe e stimulon që sa më shumë ta shtojë mirësinë ndaj tyre. Po ashtu duhet t’ia bëjë me dije se ajo me mirësjellje n dhe respektin që ia bën familjes dhe prindërve të tij, vetëm se ia ka pushtuar zemrën atij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU