340017235_1477534656406062_3613644032979470224_n

NGA MIRËSITË E NATËS SË KADRIT

Allahu thotë: “Ne e zbritëm Kuranin në një natë të bekuar (Natën e Kadrit)”. (Ed-Duhan: 3)

Nga mirësitë e Natës së Kadrit:

Vepra e mirë që veprohet në Natën e Kadrit është më e mirë se vepra e më shumë se një mijë muajve ku në të nuk është Nata e Kadrit (që i bie të jetë ekuivalente me jetën e një njeriu që vepron për tetëdhjetë vjet e katër muaj).

Në këtë natë ka zbritur Kurani.

Numri i melekëve që zbresin në Tokë me mirësi dhe mëshirë është shumë i madh.

Kush ngrihet (për namaz nate) në Natën e Kadrit me besim në Allahun dhe llogarit në shpërblimin e Allahut, i falen gjynahet e mëhershme.

Shpresohet që në këtë natë të pranohen lutjet. Për këtë shkak Pejgamberi ﷺ e porositi Aishen ( të lutej: “O Allahu im, Ti je Falës, e do faljen, më fal mua!”

Dr. Muhamed Salih el-Munexhid

Nga arabishtja: Irfan JAHIU