LLOJET E ZEMRAVE SIPAS KURANIT

 1. Zemra e shëndoshë: Kjo zemër është e sinqertë me Allahun dhe është e pastër nga politeizmi dhe femohimi, hipokrizia dhe e fëlliqura: “Përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!” (Esh-Shuara: 89)
 2. Zemra e kthyer: Kjo zemër gjithmonë kthehet me pendim tek Allahu dhe i nënshtrohet urdhrave të Tij: “…e që ka ardhur me zemër të kthyer (nga Allahu).” (Kaf: 33)
 3. Zemra e bindur: Kjo zemër është e bindur, e qetë dhe e rehatshme: “…dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të…” (El-Haxh: 54)
 4. Zemra e frikësuar: Kjo zemër ia ka frikën Allahut se veprat nuk do t’ia pranojë dhe ka frikë se do të ndëshkohet në zjarr: “Dhe që, kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë, ngaqë do të kthehen te Zoti i tyre.” (El-Mu’minun: 60)
 5. Zemra e përkushtuar: Kjo zemër është që i madhëron shenjat e fesë së Allahut: “Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.” (El-Haxh: 32)
 6. Zemra e udhëzuar: Kjo zemër është e kënaqur me caktimet e Allahut dhe plotësisht iu nënshtrohet urdhëresave: “…Ai ia udhëzon zemrën kujtdo që i beson Atij…” (Et-Tegabun: 11)
 7. Zemra e qetësuar: Kjo zemër qetësohet me njësimin e Allahut dhe të përmendurit e Tij: “…zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, qetësohen…” (Er-Rad: 28)
 8. Zemra e gjallë: Kjo zemër e kupton dhe e logjikon atë që e dëgjon nga rrëfimet që Allahu i ka përmendur për popujt zullumqarë dhe mëkatarë: “Vërtet, këtu ka këshillë për këdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon.” (Kaf: 37)
 9. 9. Zemra e sëmurë: Kjo zemër është goditur me sëmundje si dyshimi apo hipokrizia dhe në të ka fëlliqësirë dhe e sëmurë nga epshi i ndaluar: “…që të mos ju dëshirojë ai që ka zemër epshore…” (El-Ahzab: 32)
 10. Zemra e verbër: Kjo zemër nuk sheh dhe nuk e kupton të vërtetën: “…Në të vërtetë, atyre nuk u janë verbuar sytë (në këto gjëra), por u janë verbuar zemrat e veta në kraharor.” (El-Haxh: 46)
 11. Zemra e hutuar: Kjo zemër është e shkujdesur ndaj Kuranit, e zënë me gjëra të kota të dynjasë dhe me epshe e dëfrime: “Zemrat e tyre janë të hutuara…” (El-Enbija: 3)
 12. Zemra gjynahqare: Kjo zemër është që e fsheh dëshminë e së vërtetës: “…Mos e fshihni dëshminë, se kush e fsheh atë, zemra e tij është gjynahqare…” (El-Bekare: 283)
 13. Zemra mendjemadhe: Kjo zemër është mendjemadhe, nuk e njëson Allahun dhe nuk e adhuron, dhunuese me shumë gjynahe dhe armiqësi: “…Kështu, Allahu ia vulos zemrën çdo mendjemadhi e dhunuesi.” (Gafir: 35)
 14. Zemra e vrazhdë: Kjo zemër është që nga ajo është larguar butësia dhe mëshira: “…Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje…” (Ali Imran: 159)
 15. Zemra e vulosur: Kjo zemër është ajo që nuk e dëgjon udhëzimin dhe as nuk e kupton: “…duke ia vulosur dëgjimin dhe zemrën…” (El-Xhathije: 23)
 16. Zemra e ashpër: Kjo zemër nuk zbutet me iman dhe nuk ndikon fare këshilla dhe e refuzon përmendjen e Allahut: “…dhe ua bëmë zemrat të ashpra…” (El-Maide: 13)
 17. Zemra mospërfillëse: Kjo zemër është mospërfillëse në përmendjen e Allahut dhe në të ka ndikuar epshi, që ta largojë nga adhurimi i Allahut: “…Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes Sonë…” (El-Kehf: 28)
 18. Zemra e mbyllur: Kjo zemër është ajo që në të nuk depërton fjala e Pejgamberit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të: “Ata thonë: “Zemrat tona janë të vulosura…” (El-Bekare: 88)
 19. Zemra që priret nga e pavërteta: Kjo zemër është ajo që largohet nga e vërteta dhe priret nga e pavërteta: “…zemrat e të cilëve priren nga e pavërteta…” (Ali Imran: 7)
 20. Zemra dyshuese: Kjo zemër është ajo që dyshon në gjëra: “…dhe që zemrat e tyre dyshojnë…” (Et-Teube: 45)                                                                                                                                                                               Nga arabishtja: Irfan JAHIU