teamd_kushtrimguraj

Kushtrim Guraj

I lindur me 29 maj 1991 në Kosavë të komunës së Sharrit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje në shkollën “Ulina” në Kosavë, të mesmen në Prizren në shkollën e mjekësisë “Luciano Motroni” në drejtimin Teknik i Stomatologjisë.

Gjatë periudhës së shkollës së mesme, pjesëmarrës në aktivitete të shumta islame. Antarë i shoqatës “Istanbul” në Prizren, antarë i shoqatës “AKEA” në Prizren, pjesëmarrës në botimet e Revistës “Etika”, etj. Gjithashtu gjatë kësaj përiudhe ka ndjekur kurse nga shoqatat për gjuhën programues (HTML, Visual Studio), dhe ka mësuar programe të ndryshme të teknologjisë.

Përfundim i suksesshëm i shkollës së mesme, ishin motivues për të vazhduar studimet në fakultet edhe pse në kushte mjaftë të vështira. Duke regjistruar Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë.

Kushtet e rënda ekonomike e kanë detyruar që gjatë kohës së studimeve të punojë me një restaurant.