Kur ta lexojmë suren Kehf të premtën?

Kur ta lexojmë suren Kehf të premtën?

Pyetja:

Sipas Sunetit, kur është koha e duhur për të lexuar suren Kehf të premten? A duhet të lexohet pas sabahut dhe para namazit të xhuma apo në çdo kohë të ditës së xhuma? Gjithashtu, a është prej Sunetit leximi i sures Al-Imran të premten? Dhe nëse po, kur është koha e duhur për ta bërë këtë?

***

Përgjigjja:

  • Virtytet e leximit të sures Kehf ditën e xhuma

Ka hadithe sahih nga Profeti ﷺ në lidhje me virtytet e recitimit të sures Kehf gjatë ditës ose natës së xhumasë (e premte). Kjo përfshin:

– Nga Ebu Seid el-Khudri, i cili ka thënë: “Kushdo që lexon suren Kehf natën e xhuma, do të ketë një dritë që do të shtrihet ndërmjet tij dhe Shtëpisë së Lashtë (Qabes). ” [1]

– “Kushdo që e lexon suren Kehf në ditën e xhuma, do të ketë një dritë që do të shkëlqejë prej tij nga një e premte në tjetrën.” [2]

– Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kush e lexon suren Kehf në ditën e xhuma, do të ndriçojë një dritë për të nga nën këmbët e tij deri te retë e qiellit, e cila do t’i shkëlqej në Ditën e Kijametit dhe do t’i falen (mëkatet e tij) ndërmjet dy xhumave”. [3]

  • Kur të lexohet sureja Kehf të premten?

Surja Kehf mund të lexohet gjatë natës ose ditën e xhuma. Nata e xhuma fillon nga perëndimi i diellit të enjten, ndërsa dita e xhuma përfundon në perëndim të diellit. Prandaj koha e leximit të kësaj sureje shtrihet nga perëndimi i diellit të enjten deri në perëndimin e diellit të premten.

El-Menawi ka thënë:

“El-Hafiz ibn Haxheri ka thënë në Amalinë e tij: “Në disa transmetime thuhet “dita e xhuma” dhe në disa transmetime thuhet “nata e xhuma”. Ata mund të pajtohen duke thënë se ajo që është menduar është dita që përfshin natën dhe anasjelltas.”[4]

El-Menawi gjithashtu ka thënë:

“Rekomandohet të lexohet gjatë ditës ose natës së xhuma, siç ka thënë Shafiu (Allahu e mëshiroftë). [5]

  • A duhet ta lexojmë suren Al Imran të premten?

Nuk ka hadithe të vërteta në lidhje me leximin e sures Al Imran të premten. Të gjitha transmetimet që janë transmetuar në lidhje me të janë ose da’if xhiddan (shumë i dobët) ose mevdu’ (i trilluar).

Ibn Abasi ka thënë: “Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që lexon suren në të cilën përmendet familja e Imranit (Al Imran) të premteve, Allahu dhe engjëjt e Tij do të dërgojnë bekime mbi të. atë derisa të perëndojë dielli.” [6]

Dhe Tejmi ka transmetuar në Tergib se: “Kushdo që lexon suren Bekare dhe suren Al Imran natën e xhuma, do të ketë shpërblim si ai që është ndërmjet tokës së shtatë dhe qiellit të shtatë”.

El-Menewi ka thënë, është gharib da’if xhiddan (i çuditshëm dhe shumë i dobët). [7]

Allahu e di më së miri.

Shejh Muhamed Salih El-Munexhid

islamqa.com

————————————————————

[1] Darimiu, 3407. Ky hadith u klasifikua si sahih nga Shejh Albani në Sahih El-Xhami, 6471.

[2] Hakimi, 2/399; Bejhakiu, 3/249. Ibn Haxheri ka thënë në Tekhrij El-Adhkar se ky është një hadith hasen, dhe ai tha: “Ky është transmetimi më i fortë që është transmetuar në lidhje me leximin e sures Kehf.” Shih: Fejd El-Kadir, 6/198. Është klasifikuar si sahih nga Shejh Albani në Sahih El-Xhami’, 6470.

[3] El-Mundhiri tha, këtë e transmeton Ebu Bekr ibn Mardevejh në Tefsirin e tij, me një isnad në të cilin nuk kishte asgjë të keqe. (El-Terhib ue’l-Terhib, 1/298)

[4] Fejd El-Kadir, 6/199.

[5] Fejd El-Kadir, 6/198.

[6] Taberani në El-Mu’xhem El-Eusat, 6/191; dhe El-Kabir, 11/48. Ky hadith është daif xhiddan (shumë i dobët) ose mevdu. ‘ (i trilluar).

Hejthemiu ka thënë: “Kjo është transmetuar nga Taberani në El-Ewsat ose el-Kabir, dhe [isnadi i saj] përfshin Talhah ibn Zejd El-Rikki, i cili është daif xhiddan (shumë i dobët).” (Mexhma’ul-Zevaid, 2/168).

Ibn Haxheri tha: Talha është shumë i dobët dhe Ahmedi dhe Ebu Davudi e akuzuan atë për trillim të raporteve. (Shih Fajd el-Kadir, 6/199).

Shejh Albani ka thënë: Është mevdu’ (i trilluar). Shih hadithin nr. 5759 në Da’if el-Xhami’.

[7] Fejd El-Kadir, 6/199.