A

Abad  –  adhurues

Aban  –  emër i një mali

Abas –   luan

Abdi –   i përkushtuar, i devotshëm

Abdulaziz –   rob i Fuqiplotit

Abdulhamid  –  rob i të Falënderuarit

Abdulmalik –   rob i Sundimtarit

Abdullah  –  rob i Allahut

Abdurrahman –  rob i të Gjithëmëshirshmit

Abedin – i devotshëm

Abid –   adhurues

Abidin –   devotshëm

Abir –   kalimtar, udhëtarë

Abis  –  luan

Adem  –  emër i një Pejgamberi

Adij  –   grumbull luftëtarësh

Adnan – Gjakpastë

Adil  –  i drejtë

Advan – I shpejtë

Afan – falës

Afif – i Kujdesshë

Agan – Zotri

Ahab – më i dashuri

Ahdan – shoku më i mirë

Ahmed – i lavdërueshëm

Ahnes – luan

Ahsem – i vendosur, më përvojë

Ahsen – më i miri

Aid  – vizitor

Akif  –  i qëndrueshëm, i vendosur

Akil  –  i mençur,

Alaudin – lartësim i fesë

Aldin – famë fetare,lartësim

Ali – me status të lartë,elegant

Alim – dijetar

Alkame – fryt i tharë

Almir – princ

Alper –   trimi shquar\

Amr – jetëgjatë

Anes – më i këndshmi

Anid – këmbëngules, i rebelshëm

Anik – elegant

Anil – i qetë

Arad – i përzemërt

Amar –  që falet dhe agjëron shumë, aromë e bukur

Arnid  –   udhëheqës, prijës

Amir  –   i mbushur me të mira  jetëgjatë

Arib – i pashëm,i shëndetshëm

Asaf –   i ashpër, i fortë, furishërn

Asif  –   i ndjeshërn

Asim  –  ruajtës, mbrojtës

Asllan  –  luan

Ataullah – dhuratë e Zotit

Atib – shumë i devotshëm

Atif – i mëshirshëm, butë

Atik  – shpirtmadh, bujar

Auf –  mysafir, aromë

Avam –  notues, që lundron, noton mirë

Avdi –  i përkushtuar, i devotshëm

Avni – ndihmës

Azam – madhështor

Azem  – i madh, madhështor

Aziz i fuqishëm, i çmueshëm, i dashur

B

Badir –  me shkëlqim të plotë

Bahir –  triumfues

Bahri – Marinar,detar

Bahrudin –   deti i fesë

Bahti  –  i lumtur

Bahtir – me fat

Bajram – festë fetare

Bahtijar  –   njeri i lumtur

Bakir –   i hershëm

Bali  –  i urtë, i mençur, plak

Barak  –  i shkëlqyeshëm, vezullues

Baran  –  fuqi e madhe

Basri –   ai që sheh

Bedr  –  shkëlqim

Bedri –   hënë e plotë  shkëlqim

Bedrudin –   shkëlqim i fesë

Behadir –   trim, guximtar, i fortë

Behar  –  lulëzim, koha e lulzimit

Behaudin –   stoli e fesë, shkëlqim feje

Behim  –   i shëndoshë, i pastër, i pandotur

Budejl –  zëvendësues, pasues

Buhejs – kurajë, guxim, trimëri

Bunjamnin – fëmijë gëzimit dhe lumturisë

Burak  – ndriçues

Burhan – argument i qartë

Burhanudin – argument feje

Behir- i bukur, i shkëlqyeshëm

Behlul- i qeshur, bujar, i gëzuar

Behmen- mik, i sinqertë

Behnam- me nam, i famshëm, me emër të mirë

Behram- planeti mars

Behrudin- bukuri feje

Behxhet- gëzim, i lumtur

Beis- përfaqësues, misionar

Bejtë- shtëpi

Bejtullah- shtëpi e Zotit, Qabe

Bejzat- bardhosh, shkëlqim

Beka- ai që qëndron gjithnjë

Bekir- i hershëm për çdo gjë

Berat- ferman i Sulltanit

Berin- më i miri, më i larti

Bertan- i bukur dhe i fuqishëm

Berzat- emër i përveçëm mashkulli

Besam- ai i cili buzëqesh shumë

Besim- i qeshur, i gëzuar

Beshar- përgëzues

Beshir- përgëzues

Bilal- i gjallë, i ujitur

D

Dahik  – i lumtur, i buzëqeshur

Damin – garantues

Damir –  ndërgjege

Dari – dijetarë,

Daris –  mësues, arsimtarë, profesorë

Dasim –   i kujdesshëm

Daut/Davud – i dashur

Deham – ai që mban të tjerët me çdo kusht

Delil – fakt, shenjë, argument

Demir  – i hekurt, i çeliktë

Dergut  –  i mbushur me zemërim

Dijar – dhuratë

Dijaudin  – dritë e fesë

Dizdar –  udhëheqës kështjellë

Durak – përhershëm, i fortë

Duran   – i përhershëm

Dhafir- triumfues

Dhahir- i hapur, përkrahës

Dhakir- përkujtues i Allahut

Dharif- i mrekullueshëm

Dhekij- i mençur

Dhenun- emër i një të Dërguari

Dhulfikar- emri i shpatës së të Dërguarit

Dhulkarnejn- emër i një të Dërguari

Dhulkifl- emër i një të Dërguari

E

Ebu Bekr  –  emër i halifit të parë

Edah  – kryerje, interpretim

Edber –  më i fuqishmi, më i forti

Edib –  njerëzor, i edukuar

Edim –  i ndershëm, human

Edin –  emër i nxjerrë nga `din’ – fe

Efdal –  më i miri, më i vlefshmi

Efraim –  i frytshëm, pjellor

Ehliman  – besimtar

Ejmen –  i bekuar, i djathtë

Ejub  – të pendohesh, të kthehesh te Zoti

Ekmel –  më i plotësuari

Ekrem –  më fisniku, shumë fisnik

Elez  – më me shije, më i kënaqshëm

Elhami   – frymëzini

Elhan  –  orator, i zgjuar

Eljesa – emër i një të Dërguari

Emir – udhëheqës, sundimtar

Emrullah – çështje e Zotit, urdhër i Zotit

Emsed -më i forti

Emsher  –  i gjallë, dinamik

Enes  – i mësuar  i afërt

Enis –  i mësuar  i affirt, i shoqërueshëm

Ensar  – ndihmës, ithtarë, dnihmtarë

Enver  – shumë i shkëlqyeshëm, i qartë

Erib –  i shkathtë, i zgjuar, i menqur

Erkam  – lloj gjarpri

Ermin – jo i rregullt

Ertogrul – Mashkull i  vertetë

Esedudin  – luan i fesë

Esir –  trupfortë dhe moralfortë

Eslem –  i padëmtuar, ai që ka pranuar Islamin,

Esmin –  lloj lule

Esved –  i zi, ngjyrë të errët

Eshref –  i nderuar, i respektuar

Ethir –  i zgjedhur

Evhad –  i vetmi, unikat

Evsem  – tëpër i bukur

Ezib  – i lartë, vital

Ehnas –    diamant , stoli

Elmedin  – qytetar, i kulturuar  besnik i fesë

Elvedin – bamirësi ndaj fesë  dhuratë

Emen  –  shpresë

Emin  – besnik

Emir  – udheheqes, sundimtar

Emrullah –  çështje e Zotit, urdhër i Zotit

Erib  – i shkathtë, i zgjuar, menqur

Ertogrul  –  mashkuli i vërtetë

F

Fadale – i vlefshëm

Fadil – i vlefshëm

Fadlan – i zgjedhur me vlerë

Fadlullah – dhuratë nga Allahu

Fahd – panterë

Fahid – me edukatë të mirë

Fahim – Dijetar, që kupton

Fahred – Famë

Fahri – Krenari

Fahrudi/Fahredibn Krenari e fesë

Faid – i dobishëm

Faik – më me virtyte

Faiz – Fitimar

Fali – i dobishëm

Farih – i gëzuar

Fariz – Trim

Faruk  – ai që dallon të vërtetën nga e pavërteta

Fedal-  Meritor, shumë dorëdhënës,

Fehad-  pronar, dresues

Feham –  madhështorë

Fehar-  krenarë

Fehd-   panterë,

Fehim-  arsyeshëm, i zgjuarr,

Fehman –  menqur, që kupton shumë,

Fehmi-   i arsyeshëm

Fehri-   ai që ka shumë pasuri,

Feisal –  gjyqtar, zotëri., sundimtar

Feizan-  elegancë, nder

Fejad-  shpirtëgjërë

Fejah-  aromatik, me aromë te fortë

Fejd-  begati, i mirë

Fejlem – gjigant,vigan

Fejsal – gjyqtar,zotri,sundimtar

Fejzan – dashamirësi

Fejzë-i – bujari,dhuratë

Fejzullah – bujaria,dhurata e Zotit

Fekih – ai që i kupton çështjen e fesë

Felah – shpëtimtar,bamirë

Feraxh – ai që t’i tejkalon fatkeqësitë

Fereh – gëzim,fat,kënaqësi

Ferhad-t – shumë i lumtur,shumë i gëzuar

Ferham – i gëzuar,fatlum

Ferid – unikat

Feridudin – që nuk ka si ai në fe

Ferih – i kënaqur

Ferik – gjeneral, komandant i divizonit

Feriz – me fat

Feruh fatlum

Fesih – i gjerë, i madh,që flet rrjedhshëm,oratorë

Feti – triumfues,fitimtar

Fetah – që pushton,çlirimtar

Fetin – i kuptuar

Feuz – i suksesshëm

Fevhed – i rritur,i pjekur

Fevki – prioritar

Fevzi – i shpëtuar,fitues

Fexhri – mëngjesorë

Fidah -argjend

Fidai – trim,luftëtarë në rrugën e Allahut

Fikret – mendim,ide

Fikri – i mençur, mendimtarë

Firas – luan

Firdeus – xheneti më i lartë

Fuad – zemër

Fudejl – i vlefshëm

Furkan – dallues i të mirës nga e keqja

G

Gaim – që arrin sukses

Gail – i çmueshëm, i shtrenjtë

Galib – triumfues ,dominues

Ganib – i pasuruar me plaçkë të begatë

Ganim – fitim i profitit prej lufte

Garib – Gurbetçar

Garir – i bardhë,zbardhues

Gauth – ndihmues,mbrojtës

Gazi – ai që lufton në rrugën e Allahut

Gazir – i bollëkshëm, i mjaftueshëm

Gazvan – ai që lufton pandërpre

Gejur – vetërespektues

Gijas -ndihmëtar,shpëtimtar

Gufran – falës

Gulam – djalosh

Gulfam – fytyrë-trëndafili

Gulshan – kopsht lulesh

Gunejm -fitues i pasurisë

 

H

Habab – i dashur mes njerëzve, i shpejtë

Habib – i dashur

Habil – që fiton

Habir – ekspert me përvojë

Hadi – këshillues,udhëzues

Hadid – i hekurtë, i mbrehtë

Hadif – shenjëtarë,ia arrin qëllimit

Hafid – i urtë

Hafidh,Hafiz – ruajtës, sigurues

Haim -i dashuruar marrëzisht

Hajan – i gjallë, i lëvizshëm

Hajat -jetë

Hajdar-luan,trim

Hajdin- i ndritshëm i gëzuar

Hajran – fisnik,bamirës

Hajret – vepër e mirë

Hajri – i mirë, i lumtur

Hajrudin,Hajredin – që i sjellë të mira fesë

Hajrullah -e mira e Zotit

Hajrunas – më i miri i njerzëve

Hakan – i drejtë

Hakem – i urtë,vendimmarrës, i mençur

Haki – i vërteti,i drejti

Hakik – meritor,i denjë

Hakim – i urtë,vendimmarrës,i mençur

Haldun – i fortë, i fuqishëm

Halid – i paharruar, i pavdekshëm

Halif – zëvendës,udhëheqës

Halil- mik,dashamirë

Halim – i butë,i urtë

Halis – i pastër si loti

Hamdan – ai që lartëson

Hamdi – i lëvduar

Hamid – falënderues i Zotit

Hamil – plot fryte

Hamis – skuadër e ushtrisë prej pesë ushtarëve

Hamza – luan

Hanan – bekim,simpati,prosperim

Handhale – fryt medicinal

Hanefi – i besimit të vërtetë

Hani – i qetë,i lumtur,i gëzuar

Hanif – besimtar i vërtetë

Hanik – i regjur ,që ka përvojë

Hanun – lulëzim, i butë

Harbin – syth i hurmës

Haris – preciz, rojtarë

Harith – kultivues,lërues

Harkan – vigjilent që nuk flen natën

Harun – emër i një të Dërguari

Hasan – bukurosh, i hijshëm

Hasib – bujar, i ndershëm

Hasif – meditues i drejtë,mendimtarë

Hasim – vendimtar,definitiv

Hasin – i bukur, i mirë

Hashim – i shkathtë

Hatab – predikues i madh

Hatib – oratorë,predikues

Hatim – arbitër,që i vë vulën

Hatir – ai që të përkujton pas harresës

Haxhaxh – ai që shkon në haxh disa herë

Haxhi – vizitues i Qabes

Haxhib – ai që ka zë të fortë duke kënduar

Hazim -i arsyeshëm, i besueshëm, i vendosur

Hazin – ai që e ruan pasurinë,arkëtar.

Hazir,Hazer – i gatshëm, gjendje gatishmërie

Hedil – zëri i bukur i zogut

Hejban – i kujdesshëm

Hejthem – fajkua i ri

Hemas – ai që flet në heshtje

Henan – i lumtur , i gëzuar

Hiban – shok,mik

Hidajet – udhëzues në rrugën e drejtë

Hidr – i fshehur, i mbuluar

Hikmet – i urtë

Hilal – hënë

Hilmi – i butë

Himajet – mbrojtjr,mbështetje

Himas – luftëtar

Himzi – i fortë,i ndjeshëm

Hirmas – luan

Hisam – shpatë e mprehtë

Hisham – i dhembshëm, i nderur,bujar

Hivzi,Hevzi – i ruajtur, i mbrojtur

Hubab – i dashur

Hubejb – i dashur

Hud – emër i një të Dërguari

Hulusi – i sinqertë, i pastërt

Humam – trim,guximtarë

Humejd – i lavdëruar

Humejun – i bekuar, mbretëror

Humen – shpirtmirë,me natyrë të mirë

Hunejs – luan

Hurejth – tokë e punueshme

Hurshid – diell

Husam – shpatë që pret shumë

Husamedin – shpatë e fesë

Husejn,Hysein,Husein,Hysen – bukurosh

Husni – i hijshëm

Husref – mbret,perandor

Huvejd – i butë dhe i mirë

Huvejlid – i përjetshëm

Hysref,Hysri – mbret,sundimtar

I

Ibrahim – baba i një numri të madh njerëzish

Ibtisam – të qeshurit,qeshje

Idris/Idriz – emër i një të Dërguari

Ifet – i pastër i pafajshëm

Ihsan – bamirës

Ihtiram – nder,i nderuar

Ijad – përforcues,ndihmues

Ijas – kompensim

Ikball – lumturi,sukses

Ikrime – pëllumb

Ilan – njeri i mirë

Ilfi – i njohur,i afërt

Ilhami – sygjerim,frymëzim,inspirim.

Ilhan – kompozim,melodi.

Iljas – emër i një të Dërguari

Ilmudin – Dituri fetare

Imad – shtyllë fuqie, me besim në vete

Imadudin – shtyllë,mbështjetje e fesë

Imran – emër i një Lajmëtari

Imri – i çuditshëm

Inam – shpërblim

Intisar – triumfim

Irfan – njohës,ai që është i udhëzuar

Irhad – i pastruat, i larë

Isak – emër i një të Dërguari

Isa – emër i një të Dërguari

Isam – i pastërt, i përmbajtur nga të metat

Isamudin – ruajtës i fesë

Isbir – i kuptueshëm

Islam – i pastër, i përsosur, i plotësuar

Ismail – emër i një të Dërguari

Ismet – i pafajshëm, i mbrojtut nga mëkatet

Izedin – fuqi feje krenari feje

Izet – madhështi,famë

Izudin,Izedin – fuqi,famë e fesë

J

Jahja – ai jeton

Jakub – trashëgimtar

Jamim – i bekuar, i djathtë

Jaser – i lehtë,pavështirësi

Jasim – emër i sures 36 të Kur-anit

Jasir – i lehtë,i thjeshtë

Jasmin – lloj luleje

Jashar- të jetosh

Javer – ndihmues

Jemam – shpend i vogël

Jeman – i bekuar

Jemim – i bekuar,i djathtë

Jesar – ai që lehtëson çështjet

Jetish – ai që arrin diç

Jezid – ai që rritet,shtohet,ai që lulëzon

Junus – emër i një të Dërguari

Jusri -lehtësim

Jusuf – Zoti i jep

K

Kabil – sigurues,ai që vjen

Kabis – mësues, profesor

Kabus – ai që ka fytyrën e bukur,ngjyrëm e mirë

Kadim – i moçëm

Kadir – mundësi,fuqi,aftlsi

Kadri – i vlefshëm,përcaktues

Kahir – i pangadhënjyeshëm

Kahriman – trim,luftarak

Kaid -prijës,komandues

Kaim – që rri drejt

Kajs – i rreptë

Kajtaz – balenë

Kamber – shok besnik, i pandashëm

Kamer – hëna

Kamil – i plotë

Kapllan – tigër

Kasem – besë,betim

Kasib – fitues

Kasid – shënjestarë,synues

Kasim -shpërblyes shpërndarës

Kasin – ai që ndanë

Kasit – i drejtë

Katade – lloj lule

Katib – dijetarë,ai që shkruan

Katim – ai që di të mbaje sekretin

Kathir – shumues

Kazaz – mëndafshtarë

Kazim – që përmbahet nga zemërimi

Keab – i ndershëm, i lartësuar

Kebir – i madh, i rëndësishëm.

Kefah – ngritje,zellshmëri,zhvillim

Kejsan – i urtë

Kelim – folës,bashëfolës

Kemal – i përsosur

Kemaludin – përsosmëri e fesë

Kemil – i plotë

Kenan – sekret, i fshehtë,mburojë

Kerim – Fismnik

Kethir – në numër të madh

Kidim -prijës

Kinza – thesar i fshehur

Kudam – i hershëm,arkeologjik

Kudus – trim

Kurt – ujk

Kutbi – udhëheqës

L

Lahin – që drejtë kupton

Laman – dritëz,shkëlqim

Lami -i fortë, muskulor

Latfan – i këndshëm

Latif – i butë, i përzemërt,i dashur

Lazim – i nevojshëm, i domosdoshëm

Lebib – i mençur,inteligjent

Lebid – udhëheqës që i tubon të tjerët rreth vehte

Lejth – i fortë, i fuqishëm

Lemah – ai që sheh fshehtazi

Lemi – i zgjuar, i shkathët

Letif – i butë,ledhatues

Lubab – i zgjedhur,i pastër

Luej – mburojë

Luhej – flakë

Lukman – nder i të Gjithmëshirshmit

Lut – emër i një të Dërguari

Lutfi – ai që i takon butësisë

Lutfudin – butësi e fesë

Lutfullah – mirësi,mëshirë e Zotit

LLukman – nder i të GJithëmëshirshmit

M

Madih – i lavdëruar

Mahad – i këndshëm,madhështor

Mahbub – i popullarizuar,dashamir

Mahfuz – i ruajtur, i mbajtur mend

Mahir – i shkathtë, me përvojë

Mahmud,Mahmut – i lëvduar, i mirënjohur

Mahsud – Ata që e kanë zili

Maid – sofër,ushqim,gosti

Makbul – simpatik,pëlqyeshëm,fare i mundshëm.

Makdud – i pashëm

Makil – intelegjent

Maksad – synim,qëllim

Maksud,Maksut – i kërkuar,i dëshiruar

Malik,Maliq -sundues,drejtues

Maludin – pasuri e fesë

Manzur – i mbrojturi kujdesshëm

Maruf – i njohur, i pranuar

Masrur – i gëzueshëm

Masum – i pacenueshëm

Mashar -manifestim,ekspozim,pamje e jashtme

Matin-   i fortë, i vazhdueshëm

Maxhid-   i famshëm, fisnik, zemërgjerë

Mazin –  shëndritës i fesë
Mebruk-    i bekuar

Mebrur –    i bekuar

Medah  –    që lavdëron Zotin

Medih –   lavdim

Medin –   që jep llogari

Mefail –   efekt, veprim

Mefharet –   vepër e famshme

Mehdi –   i udhëzuar

Mehmed  –  i lëvduar i famshëm

Mehrudin –   i përudhur në fe

Mejaz –   shumë i dalluar

Mejsareh –   rehati, komfort

Mekrem –   bujar, fisnik

Mekruman  –  shpirtëgjërë

Memduh  –   i lavdëruar

Memnun –   i kënaqur, i pranuar, mirënjohës

Memsud –   i fuqishëm, vital, i bukur

Memsudin –   që ka besim të fortë

Memun  –   i lumtur, i suksesshëm

Menduh –   i fituar

Mensur –  fitimtar, triumfues

Merdan  –  burrëror, i guximshëm, trimosh

Merdijan –  i këndshëm, i pëlqyer

Merhan – energjik

Merih –  i lumtur

Meris  –   energjik

Mersad, Mirsad –   vend vëzhgimi

Mersudin  –  limani i fesë

Mervan  –   erëmirë

Merxhan – dijamant

Mesleme  –   siguri, paqe

Mesrur –  i gëzuar

Mesud  –   i lumtur, fatlum

Meshkur –    i falënderuar

Metin –  i fuqishëm

Mevdud  –   i dashur, dashamir

Mexhid  –   çdoherë i buzëqeshur

Mitat –   i lëvduar

Midjan –   fetar

Mifdal  –   shumë i qmuar

Mihad  –   fletë

Mihal –  shkathtësi

Mihnet –   kujdes, lëvizshmëri

Mihran  –  mjaltë, bletë

Mihriban –   subtil, i përzemërt

Mihsan –   fortesë, kala

Mikdad –   i fuqishëm

Mikdam –   i pari, përparimtarë

Milaim –   i përshtatshëm

Milazim  –  i pandashëm, i nevojshëm

Milhan  –  vigjilent, i zgjuar

Minhal –   shumë i dhembshur

Miran  –   ushtrim, praktikë
Mirat – pasqyrë

Mirdas – kokë

Mirhat – vetgëzim vendlumturi

Mirza / Mirzet -princ

Misbah – dritë

Misfer – që udhëton shumë

Muaid – ndihmëtarë

Mualim – mësues

Muamer – që jeton gjatë

Muanis -i shoqërueshëm

Muatib – sfidues

Muavid – trim hero,i shkathët

Muaz – i mbrojtur,vendstrehim

Muazam – i respektuat

Mubakir -i hershëm

Mubarek -i bekuar

Mubariz – luftëtarë,dyluftues

Mubeshir – përgëzues

Mubin -i qartë i kthjellët

Mubtedir – superior,që lëshon lotë

Mubtekir – zbukues iniciator

Mubtesim – buzëqeshës

Mudebir –  planifikues

Mudir – ko-ordinator, drejtues

Mudrik – ai që kupton në esencë qështjet

Muedeb – i edukuar

Muedib   –  edukator

Muejed –   i mbrojtur

Muejid    –   ndihmëtarë, përkrahës

Muemil  –   që jep shpresë

Muenes  –    i shoqërueshëm

Mufad  –  kuptim, domethënie

Mufdi  –   ai që sakrifikon vehten dhe pasurinë

Mufid  –  i dobishëm

Mufik –   vigjilent, syhapët

Mugire – sulmues

Muhamed – i lavdëruar

Muharib –  luftëtarë

Muharrem – i mbrojtur, i ndaluar, i shenjtë

Muhasib – llogaritës

Muhbir – lajmëtar

Muhejr –   vulë

Muhfudh – ruajtur, i siguruar

Muhib – ai që do,shok

Muhid – ai që beson në njëshmërinë e Allahut

Muhjidin  – përtritës, ringjallës i fesë

Muhlis –  fitimtar

Muhsad   – solid, fuqishëm

Muhsin – bamirës, i devotshëm

Muhtar   -i zgjedhur

Miftar -i zgjedhur

Muhtedi – i udhëzuar drejt

Muid- ai që i përsërit qështjet, ekspert me përvojë

Muin  – ai që ndihmon

Muiz – që lut Allahun për ndihmë

Mujesir –   i suksesshëm, ai që lehtëson

Mukbil –   i radhës, i ardhshëm

Mukdim  – guximtar, trim  prijëtar

Mukim – i vendosur  me banim të përhershëm

Mukrim – ai që respekton, çmon

Muktedi – ai te i cili mbështeten të tjerët

Mumin – besimtar

Mundhir – paralajmërim

Munib   – ai që i drejtohet, përkushtohet Zotit

Munib –   ai që pendohet, që kthehet në të vërteten

Munir –   i ndritshëm

Munsif –  i drejtë, tolerant

Muntaz –  i jashtëzakonshëm, i shkëlqyeshërn

Mentaz  – i jashtëzakonshëm, i shkëlqyeshëm

Murabi –   edukator

Murabit – ai që i bashkon rradhët kundër armikut

Murad – qëllim i caktuar

Murat  – qëllim i caktuar

Muradif   –  shok, bashkudhëtar

Murid – kërkues  nxënës

Muris –  ai që lë në trashëgim

Mursel   – i dërguar, emisar

Murshid  – prijës

Murteza  – i zgjedhur

Musa  –   i shpëtuar

Musab  – i pathyer, i palakuar

Musahib-  mik i ngushtë

Musaib   – shok, i dëshiruar  i afërt

Musajid –  që kërkon paqë, falë

Musalim –  i butë, i qetë

Musanif – shkrimtar, autor

Musebih – ai që e madhëron Zotin

Muselini –  ai që vë qetësi

Musli  –   përmirësues

Muslim –  i dorëzuar Zotit

Musri –   nxitues

Mustafa –  i zgjedhur, i dalluar

Mustein  –   që kërkon ndihmë nga Allahu

Mustenir  – madhështor

Musheref, Musharaf –  i nderuar

Mushir – këshilltar

Mushrif – i lartësuar, i famshëm

Mutalib  – siguri, paqe

Muthena –  i përsëritur, i dyfishtë

Muvedet – dashuri, miqësi

Muvehid  –  monoteist

Muxhahid  –   ai që përpjeket në rrugën e Zotit

Muxhib –    ai që i përgjigjet thirrjes

Muxhteba  –   i bekuar, i madhëruar

Muzafer –   fitimtar

Muzekir  –   përkujtues

Muzemil –   mbuluar

N

Nabil  –  njeri bujar

Nabit –  i ri, i freskët

Nadi  –  i butë, i kujdesshëm

Nadil –   ngadhënjimtar

Nadim –   shok, mik

Nadir  –  i mirë, i bukur personalitet i rrallë

Nadr –   lulëzim, i begatë

Nafi  –  i dobishëm

Nafis  –  i çmuar, i vlefshëm

Nafiz –   ai që depërton, shpërthen

Nahid  –  i lartë, i famshëm

Nahrudin  –  lumi i fesë

Naib –   zëvendës, përfaqësues

Naif –   të butit e veshit

Nail –   përfitues

Naim –   i këndshëm për ta parë

Naki –   i pastërt

Nakib  –   mbrojtës

Nakil  –    transmetues, përcjellës

Namik  –   ai që zbukuron dekoron

Namir – leopard

Nasaf  – drejtësi

Naser  –  fjalëmirë, ndihmues

Nasib  –  i përshtatshëm

Nasif –  drejtë, i paanshëm

Nasih –   këshilltar

Nasim –   fllad, puhi

Nasir –  ai që ndihmon tjetrin

Nasr –   fitues

Nasrudin  –   ndihmë e fesë

Nashit  –    energjik, aktiv

Naxhid  –   trim, ndihmës, shpëtimtar

Naxhih –   fitimtarë

Nazif –   i pastër, i thjeshtë

Nazih  –   i largët

Nazim –   poet, vjershëtor

Nazir –   inspektor, kontrollor

Nazmi  –   poetik , i rregulluar

Emri paraprak- Nedid

Nedim- mik, shok besnik

Nedhir- ai që tërheq vërejtje

Nefil- dhurtë, fitim, shpërblim

Nefis- i qmueshëm, i vlefshëm

Nehad/Nehat- i ngritur, i lartësuar

Nehan- i bukur

Nehar- mikpritës, bujar, ditorë

Nehik- trim, luan

Nehrudin- shtrat i fesë

Neim- begati, përjetim e kënaqësi

Nejir- i qartë, i ndriçuar

Nekib- kujdestar, kryetar

Nerkez- narcis, lloj luleje

Nermin- trim

Nesar- dalëzotës i fortë

Nesib- fisnik, bujar

Nesim- erë e lehtë, erë e mirë, aromatik

Nesir- dalzotës

Nesuh/Nesuf/Nasuf- i sinqertë, serioz

Neshat- i fuqishëm, i vendosur

Neufel- i mëshirshëm, i bukur

Neval- dhuratë

-emri vijues- Nevfel Nebih  –  i vetëdijshëm, i mirëinformuar

Nebil –   me origjinë të mirë, shembëlltyrë, fisnik

Nedib  –   që vajton

Nedid  –    i barabartë

Nevfel –  njeri dhuratëdhënës

Nevzad,Nevzat  –  i porsalindur

Nevzet, Nevzad –  i porsalindur

Nexhad, Nexhat  –   shpëtim

Nexhdet  –  guximtarë

Nexhib –   fisnik, i talentuar

Nexhid –  trim, luftëtarë, guximtarë

Nexhim  –  yll  i freskët, i ri

Nexhmi –  yll

Nexhmudin, Nexhmedin  –  yll feje

Nezih –   i shëndoshë, pa të meta

Nezim  –  i rregulluar, i pëlqyeshëm

Nezir –  predikues

Nidal –  luftim, mbrojtje

Nihad – karakter, veçori

Nihal – i lumtur, përparimtar

Nihaz – përparim, progres

Nijazi – .ai që dëshiron, kërkesë, nevojë

Nimet – dhunti, mirësi

Nimetullah –   mirësi e Allahut

Nisfet –  gjysmë

Nizam –   rend, rregull, sistem

Nuajm –  i butë, i lëmuar, begati

Nueman –  begati ngjyre e gjakut, ngjyrë e kuqe:

Nufel –  djalosh i bukur

Nuh, Nuhi, Nuhë –  emër i një të Dërguari

Numan – i kuq, gjak

Numejr –  leopard

Nuri –  i ndritshëm

Nurif –  i shkëlqyeshëm, i ndritshëm

Nurudin –  drita e fesë

Nusajr –  fitimtar

Nusret, Nysret –  ndihmë, fitore

Nutfet –  kokërr e vogël margaritari  .

O
Omer – jetëgjatë

Orhan – mbret i kështjellës

Osama – luan

Othman,Osman – I ndershëm, I sinqertë

P

Pertef – Shkëlqim,dritë

Pervan – emër mashkulli

Perviz – emët mashkulli

Pirija – njeri në moshë,plak

Q

Qahil – mosha e burrërisë
Qamil – I përsosur,I plotë

Qashif – zbulues,sqarues

Qazim – I qetë,I heshtur,që përmbahet në zemërim

Qemal – pjekuri,gjithëmbarsi

Qenan – I fshehtë

Qerim – bujar,zemërgjerë,I mëshirshëm

Qerkin – I vrazhdë,jo I shkëlqyer

R

Rabih –  profital

Rafan –  .i bukur, i hirshëm

Rafet –  i butë, i vendosur

Rafi –  me status dhe pozitë të lartë

Ragib  –  jetëlumtur, jetëmirë, i gjerë

Raib  –  rregullues, përmirsues, qumësht i pastërt

Raid –  .udhëheqës i popullit

Raif –  shumë i butë dhe i mëshirshëm

Raik  –  i pastërt, i bukur, i mirë

Rakin  –  i vendosur, i qetë

Ramadan –  emër i muajit të agjërimit

Ramih –  shigjetarë

Ramiz –  sinjalizues, simbolik

Rasim –   udhëzues, i drejtë

Rashid –  i devotshëm, ai që shkon rrugës së drejte

Ratib –  i butë dhe i mëshirshëm

Ravi –  transmetues i hadithit

Raxhi  –  i dëshiruar, i kërkuar

Razi –  i vendosur në vendimin e tij

Rebah –  fitimtar

Rebi, Rebij –  gjelbërim

Refik  –  dashamir, shok

Rehad –  i kudjesshëm, i butë

Rehan  –  garues, peng

Rehil –   kalimtarë

Reis  –   i pasur, udhëheqës

Rejan –  i bukur, i mirë, i mbushur në trup

Rekan –  modest

Rekib –  rojtar, kontrollor, mbikëqyrës

Rekim –  libër

Remah –  shigjetarë, shenjëtarë

Remzi  –  sinjalizues, simbolik

Resim – fotografues, piktorë, vizatuesi

Resul –  lajmëtar, i dërguar

Reshid –   i matur

Reshid – udhëzues

Retib  –   i përjetshëm, i butë, i prekshëm

Reuf –  shumë i mëshirshëm

Rexhai –  simpatik

Rexhep  –  emër muaji

Rezak – që jep mjete, furnizim për jetë

Riab  –  harmoni, paqe

Rida –  i kënaqur

Ridvan, Rizvan  –  ruajtës i portave të parajsës

Rifat –  i ngritur, intelektual

Rifki –  i mirë, i dashurë

Rijad – kënaqësi, pajtueshmëri

Riza, Rizah –  kënaqësi

Rufejd -.donatorë, investitorë

Ruhejl – udhëtar

Rushdi, Ruzhdi –   i udhëzuar në rrugë të drejtë

Rushid  – shih: Hurshid

Ruvad  – udhëheqës në ushtri, oficer

Ruveid – qetas  luadh i gjelbëruar me lule

S

Sabahudin  –  agim feje

Sabih  –  ndriques, ai që është i mëngjesit

Sabik  – që ia tejkalon tjetrit

Sabir  –  i durueshëm

Sabit – i fortë, i qëndrueshëm

Sabri –  i përmbajtur

Sabur  –  durimtarë

Sadat –  bekim, nder

Sadi –  i lumtur

Sadush –  i lumtur

Sadid –  i rëndësishëm

Sadih –  zë lartë (jehon)

Sadik  –   i vërtëtë i drejtë

Sadin –  shërbyes i Qabesë së nderuar  i sinqertë

Sadir –  burimorë

Sadri –   gjoks, i parë, përpara

Sadrudin –  .parim, burim feje  .

Sadudin –  lumturia e fesë  .

Sadullah – i lartë te Allahu

Sefedin  –  pastërtia e fesë

Sefer –  udhëtarë

Safet- pastërti  përzgjedhje  ….

Safi –  i pastërt, i kulluar, pa të meta

Safir –  i pashëm

Safvan –  elegant, modest

Safvet  –   i pastërt, i zgjedhur, i kulluar

Sahar –  proklamues

Sahi –  i zgjuar

Sahib –  shoqërues, mik

Sahir –  vigjilent, syçelë

Saib –  i rrjedhshëm

Said –  i lartë, i ngritur, udhëheqës, prijës

Saif –  ndihmëtarë

Saih –  udhëtarë

Saim-  agjërues

Sain –   rojtarë, ai që ruan gjithçka

Sait –  ai që është ngjitur në lartësi  zotëri, prijës

Sahit –   ai që është ngjitur në lartësi  zotëri, prijës

Sakib –  i shkëlqyeshëm, mendjehollë

Sakif –   i shkathët

Sakit –  i qetë, i heshtur

Sallah –  rregullshmëri, validitet

Salahudin  –  mirësia, begatia e fesë

Salih –  i mirë

Salim –  i pa të meta ,i sigurt dhe vital

Sami – me virtyte të larta, i ngritur

Samid –  i vendosur

Samik –  i lartë, i gjatë

Samir –  bashkëbisedues

Samit  –  .i heshtur

Sani –  ai që sjell ujin

Sarih –  i pastërt, i sinqertë

Saxhid – ai që i përkulet dhe i bën sexhde Zotit

Sedat  –    I drejtë , I shkathtë

Sefer – Udhëtar

Sefir – ambasadorë,I deleguar

Sehab – fisnik,bujar,ai që jep

Sehl –  i qetë, i butë,i lehtë,

Seid  –  i lumtur

Sejdi –  .fat,fatbardhësi

Sejf  –  shpatë

Sejfudin –  shpata e fesë

Sejfulislam  –  shpatë e islamit

Sejfullah –  shpata e Zotit

Sejid  –    Zotëri

Sekif –  shumë i mençur

Selam-i –   paqe, shpëtim,siguri

Selatin – shumë sulltanë

. Seleme –  vital, i pa të meta

Selim –   i shëndoshë, i pastërt, i papërlyer

Selman –  i shëndosh, i pa të meta

Selver –  zotëri, kujdestar, dinjitar

Sema –  i ngritur, i lartësuar

Semah –  tolerues falës

Semi –  që dëgjon

Semih  –  fisnik, bujarë

Semin –  i shtrenjtë

Semir –  kontaktues gjatë natës

Semuh –  fisnik, bujarë

Semure  –  akacie e bardhë

Senad –   bosht, shtyllë

Senahid –  autoritet i përhershëm

Serhan –  idealist

Seri –  i shpejtë

Servet –  pasuri, bollëk  qiparis, selvi

Setar –  i fshehtë, që e mban sekretin

Sevar  –  luan

Sevad  –  pasuri e madhe

Sexhad –  që bën sexhde vazhdimisht

Sidik –  i sinqertë, që e flet gjithnjë të vërtetën

Sidki –  ai që i takon së vërtetës  ….

Sinan –  heshtë, majë e hekurt në heshtë

Sinanudin –  tehu, heshta e fesë

Sinvan  –   vella

Siraxh – dritë, kandil, ndriques

Siraxhudin – dritë, kandil i fesë

Suad –   i lumtur

Subah –  i bukur, me fytyrë të zbardhur

Subej –  luan

Subhi – agim

Sufjan –  i pashëm  i lehtë

Suhejb –   luan

Suhejl –  i lehtë, i pakomplikuar

Suhejm –  zeshkan

Sulejm –  i plotë, i pa të meta, i shëndetshëm

Sulejman –  paqësor, paqe

Sulhi –  ai që anon paqën, pacifist

Sulvan –  pajtim, marrëveshje

Sulltan –  mbret, sundimtar

Sumejr –  shok i mirë

Sunejn –   tigër

Surur –  i lumtur

Suvar –  mjet prej ari, stoli prej ari

Suvejd –  prijës, harabel

SH

Shaban –  muaji VIII i kalendarit musliman

Shabi –   ai që i takon kombit

Shafi  –   shërues, ai që shëron

Shahid. –  dëshmues, dëshmitarë

Shahik –  i lartë, i ngritur

Shahin –  skifter

Shahsudin  –  njeri i feë

Shair –  poet, përpilues

Shakil –  pashëm

Shakir  –  falënderues

Shamil –  i gjithanshëm, i plotë

Shan -dinjitet, madhështi

Shakir – falënderues

Sharik –  vezullues

Shasivar –  kalorës, i shkathtë në kalërim

Shebib –  i ri

Shedad –   i fortë, i lartë, i rreptë ndaj armikut

Shedid –  trim, ekstrem në drejtësi

Shefik –  – i mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Shefket – fuqi, luftarakë

Shehdi –  Mjalti

Shehid –  dëshmorë

Shejba –  i thinjur

Shejban –  i thinjur

Shejhan –  xheloz, i vendosur

Shejman  –  ai që ka shenjat e bukurisë

Shekib –   i përmbajtur, i qetë

Shekik –   vëlla prej nane dhe prej babe

Shekur  –  ai që falënderon vazhdimisht

Shelul –  i lehtë, dinak, finok, dhelparak

Shemsi –  diellor

Shemsudin –  diell i fesë

Sheref –  nder, autoritet, vlerë

Sherefudin –  autoritet i fesë

Sherif  –  fisnik, i lartë, i zgjedhur

Sherik –  shokë i punës

Shiar –  simbol, flamur, shenjë

Shihab –  copë zjarri, meteor

Shihabudin –  meteor i fesë, flakadan i fesë

Shinasi – ai që din

Shuajb – emër I një të Dërguari

Shuhejb – Trim

Shukri – falënderues

Shurejh – I gjerë

T

Tafil –   i vogël, foshnje

Tahir  –  i dëlirë, i virtytshëm

Tahsin –  zbukurues i çdo vepre

Taid –  i fortë, këmbëngulës

Taik –  që ka aftësi, mundësi

Tajar –   fluturues

Tajib  –  i mirë, i pëlqyeshëm

Talat –  fytyrë e ndritshme, e mirë

Talha  –  lloj peme

Talib – nxënës, student, ai që kërkon (dituri)

Talid –  i vjetër, i kohërave të hershme

Tarik –  ylli i mëngjesit

Taxhudin –   kurora e fesë

Tefik –  ndihmë apo udhëzim hyjnor

Tejmur  –  trim dhe i fortë

Tejsir –  lehtësues

Tekij –   i devotshëm

Temim –  i përkryer

Tesnim –  burim i xhennetit

Teufik –   ndihmë apo udhëzim hyjnor

Tevab –  që pendohet shumë

Tosun –  djalë i shëndoshë

Tufejl –  diçka e re, e freskët dhe delikate

Tulejha –  lloj peme

Turhan –  i mëshirës

Th

Thabit –   i vendosur, i qëndrueshëm

Thakib –  mendim i qëlluar

Thaman- vlerë, çmim

Thamir –  frytdhënës

Thekaf –  që tejkalon në aftësi

Themal  –  ai që i kryen detyrat

Themin –  i shtrenjtë

Themud –  fisnik

Thena  –  falënderues

Therij –  i pasur

Theuban –  i rimëkëmbur

Thevab-shpërblim

U

Ubade –   adhurues

Ubejd –  i ndjeshëm, , i dinjitetshëm, i matur

Ubejdullah –  adhurues i Allahut

Ukab –  shqiponjë

Ukashe –  merimangë

Ukbe –  fundi i të gjithave

Umejr –   jetëgjatë

Umran –  përparim

Unejf –  zotëri, epror

Unejs  –  ai që ta heq frikën, ngushëllues

Urve –  luan

Urveh –  mbështetje

Usame –  luan

Usejd –   luan  .

Utbe –  rrufe, paralajmerim dhe qortim

Uvejmir  –  begati

Uvejs –  dhuratë e vogël

Uzeir –  emër i një të Dërguari

V

Vabil –  shi i madh

Vafi  –  besnik

Vafik –  i përshtatshëm, i kohës

Vahdet –   i vetëm, një

Vahid –  unik

Vahidudin – ai që vërteton vetëm një fe

Vahjudin –  profeci e fesë

Vaid  –  që e mban premtimin

Vaidh  –  këshilltarë

Vail  –  ai që do të shpëtohet

Vaki  –   rojtar, mbrojtës

Vakid –  ndriçues, shkëlqyes

Valid –  prind

Vamik – shok i dashur

Varith, Varis  –  trashëgues

Vasid –  i fuqishëm

Vasif –  ai që përshkruan

Vasil – obligim

Vasim –  i pashëm, i bukur

Vathib – fitues

Vathik –  i besueshëm, i vendosur, i fuqishëm

Vaxhid –   i pasur  i dashuruar

Vaxhih  –  bujar, i shquar

Vedad, Vedat –  i dashur, simpatik

Vedud –  i dashur, simpatik

Vefik  – .harmonik, i përshtatshëm  mik

Vehab  –  ai që dhuron

Vehbi  –   I dhënë, i dhuruar nga Zoti

Vehid – unikat, i vetëm

Vehidudi – uniteti i fesë

Vehub –  që dhuron shumë

Veid – që premton

Veil  –  i qetë,paqësorë

Vekas –  rrjetë për kapjen e zogjve

Veki. – esencë, i fortë, i fuqishëm

Vekil – përfaqësues

Veil – mik, ndihmës, kujdestar

Velid  – djalë  i porsalindur

Veliudin –  mbrojtës i fesë, i afërt i fesë

Vemik  – i dashur

Venis –  mik, shok, dashamirë

Vesaf  – mjek me përvojë

Vesam –  shenjë, simbol

Vesid –  i fortë, solid

Vesif –  njeri virtuoz

Vesil –  mik i pandashëm

Vesim –  bukurosh

Vesit – negociator

Vethik – i fortë, me besim në vete

Vexhid  –  ultësirë, rrafsh

Vexhih – udhëheqës i popullit

Vexhiz – ai që flet qartë e shkurtë

Vezir – ministër, ndihmës

Vildan –  fëmijë

Vixhdan –   njohuri, këshillë, pasion, intuitë

 

Xh

Xhabir – ai që rregullon eshtrat, lidhë plagën

Xhafer –   fisnik

Xhafer  – njeri fisnik, lumë i vogël

Xhahid –  punëtor, i zellshëm  i kujdesshëm

Xhajir –  ai që lutet me zë të lartë

Xhanan –  i dashur

Xhasas –  trim, që prinë i pari

Xhasim  –   madhështorë, i menqur

Xhavid –   fisnik

Xhehur –  ai që flet me zë të lartë

Xhelal –  .madhështorë

Xhelaludin  –  madhëri, lartësi e fesë islamit

Xhelil –  i nderuar, i famshëm

Xhemal  –  estetik, i bukur

Xhemaludin  –  bukuri e fesë islamit

Xhemil –  i bukur, i pashëm

Xhenah –   fluturues

Xherir –  kapistra

Xhevad –   bujar, fisnik

Xhevdet –  mirësi, dinjitet, sinqeritet

Xheviz – arrë

Xhevlan  –  bredhës  njeri që i ndihmon secilit

Xhezair –  grup ujdhesash

Xhihad –  përpjekje në rrugën e Allahut

Xhihan –  bota

Xhijad –   dhurues, bujarë

Xhubejr  –  ai që rregullon eshtrat, lidhë plagën

Xhuhejr –  flas me zë, ngritë zërin

Xhulejbib  –  i vogël

Xhunad –   ushtarë

Xhunejd –  luftëtar

Z

Zafer –   triumf

Zafir –  Fitimtar

Zahid –  tepër i devotshëm, modest

Zahir  –   i qartë, publik, i hapur

Zaid –  i shtuar, i rritur

Zaim –  prijës

Zain –  shok, i dashur

Zaki –  zhvillimor, i mire

Zakir  –  ai që përmendë shpesh Allahun

Zarif –  elegant, mendjehollë, i kujdesshëm

Zeam –  dëshirë, lakmi

Zebid  –  kur të zbulohet dhe të sqarohet qështja

Zeglul  –  njeri shtat hollë dhe i shpejtë

Zehad –  tepër i devotshëm, skeptik, modest

Zehib  –  i lartë, i zbukuruar

Zehin –  inteligjent, i fuqishëm

Zehir  – lulëzim

Zeim –  udhëheqës komadanti

Zejad –   shtim, zhvillim

Zejan – zbukurues, stolibërës

Zejd  –  i bollshëm

Zejnil –   stoli e të devotshmëve

Zejnudin – stoli i fees

Zejnulabidin- më i miri prej robërve

Zeker –  i pashëm, me zemër të mire

Zekerija –  emër i një të Dërguari

Zeki –  i pastër I zgjuar

Zekir, Zeqir –   përkujtues,

Zufer –  i bollshëm

Zemil-   i kthjellur i mirë

Zelif –  që ka shije, njohës, zgjedhës

Zemil –   shokë, bashkëkohanik

Zenun –  vetjak, i pavarur

Zerif –  mendjemprehtë

Zerin –  i artë, i praruar

Zia –   i urtë

Zifir –  që çdoherë ka sukses

Zihni –  talentuar, i mençur

Zijad  –  zhvillimorë, që ia tejkalon tjerëve

Zijaudin –  drita e fesë

Zikret –  famë, të përmendurit

Zikrijah –  ai që përmendet, cilin e kujtojnë

Zubejd –   i dhuruar

Zubejr –  i fortë, i kuptueshëm dhe inteligjent.

Zufer, Zyfer –  trim  njeri bujar,zotëri

Zuhdi –  skeptik, i thjesht, modest

Zuhejr –  i kthjellët, i mprehtë

Zuhri –   pjekuri, arritje

Zukret –  nam, renome, zë

Zulfi  –  aftësi, shkathtësi

Zulfikar –  personifikim i trimërisë

Zumer –  grumbull, tubë, grup, tufë

Postimet e fundit

389

Cili është emisioni më i preferuar për ju ?

Na ndiqni

“A”

Abdullah …..Abdulatif…………

Abdulaziz………..

Abdulbaki………..

Abdulfetah………

Abdulgafur………

Abdulhamid……..

Abdulhakim……..

Abdulhalim………

Abdulkadir……….

Abdulkerim………

Abdulmexhid…….

Abdulmelik………

Abdulmumin…….

Abdulvehab……..

Abdunnasir………

Abdurrahim……..

Abdurrahman……

Abdurrezak………

Abdusselam……..

Abas………………

Abdi………………

Abidin…………….

Abid………………

Adem…………….

Adil……………….

Adnan……………

Advan……………

Afan………………

Agan……………..

Agush…………….

Ahmed……………

Aud……………….

Ajaz………………

Ajdin……………..

Ajet……………….

Ajetullah…………

Ajni……………….

Ajvaz……………..

Akif……………….

Akil……………….

Ali…………………

Amar……………..

Amir………………

Arif………………..

Arsllan……………

Asad………………

Asaf………………

Asim……………..

Ataullah………….

Atif……………….

Avni………………

Azem……………

Azim…………….

Aziz……………..

 

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

adhurues i Zotitadhurues i Zotit (ledhatues)

adhurues i Zotit Fuqiplotë

adhurues i Zotit të përhershëm

adhurues i Zotit Triumfues

adhurues i Zotit Amnestues

adhurues i Zotit Falenderues

adhurues i Zotit të Urtë

adhurues i Zotit të Butë

adhurues i Zotit të Fuqishëm

adhurues i Zotit Fisnik

adhurues i Zotit të Famshëm

adhurues i Zotit Sundues

adhurues i Zotit Besnik

adhurues i Zotit Dhurues

adhurues i Zotit Ndihmues

adhurues i Zotit Mëshirues

adhurues i Zotit Mëshirëgjërë

adhurues i Zotit Furnizues

adhurues i Zotit Paqdashës

luan i zymtë

përkushtues, devotshmëri

adhurues në shumës

adhurues

emër i pejgamberit të parë; prej dheut

i drejtë

gjakpastër, fis i hershëm arab

i shpejtë, i shkathët

i pastër, i pa fajë

zotëri, i parë, feudal, aga

përfaqësues

i falenderuari, më i falenderuari

vizituesi, ai që vien kohë pas kohe

emër personal

i ndritshëm, i kjartë

shenjë, dokument

shenjë, dokument i Zotit

i njejti, origjinali, natyrali

shtëpiak, kujdestarë i ndërtesës

i qëndrueshëm, satbil, besnik

mentarë

i lartë, elegant

jetëgjatë, jeton shumë

urdhërdhënës

njohtës i mirë, i kuptueshëm

luan

i famshëm, fatmirë

i rreptë, i fortë

mbrojtës, rojtës

dhuratë e Zotit

i dhëmbshëm, mëshirues, i butë

ndëhmës

i madh, kolosal

i vendosur

i fuqishëm, krenarë

“B”

Bahri……………Bahrudin……

Bahtijar………..

Bahtir…………..

Bajezid…………

Bajram…………

Baki…………….

Bali ……………..

Basri……………

Bedri……………

Bedrudin……….

Behar…………..

Behaudin………

Behlul…………..

Behxhet………..

Behram…………

Bejta……………

Bejtullah………..

Bejzat…………..

Beka…………….

Bektash…………

Beqir…………….

Berat…………….

Besir…………….

Beshir……………

Bilal………………

Burhanudin……..

Burhan…………..

Bushra…………..

(ar)(ar)

(per)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

detarë, marinarAi që ka dituri për fe sa deti, deti i fesë

fatmir, me fat, faton

fatmir, me fat, faton

i ati i Jezidit

festë, festim

i përjetshëm

burrë, burrërorë, i hershëm

ai që shëh, optik, (vend në Irak)

hënor, hënë e plotë: shkëlqim

hënë e fesë; shkëlqim i fesë

lilëzim, koha e lulëzimit

stoli feje, zbukurim feje

i gëzuar, i disponuar

shkëlqim, bukuri, mirë

planeti mars

shtëpia

shtëpia e Zotit; Qabja

bardhosh, shkëlqim

ai që qëndron gjithnja

moshatarë, i një moshe

i hershëm, i pari fëmij

aktvendim i sulltanit

pamës, ai që ka dritë të shëndosh të syrit

lajmëtar i mirë, lajm i mirë

i lagur, i ujitur, i gjallë

argument i fortë feje

argument, dokument

lajm i gëzuar (myzhde)

“D”

Daut……………Dehir……………

Demir…………..

Dervish………..

Destan………….

Dergut………….

Dizdar………….

Durak…………..

(ar)

(tur)

(per)

(ar)

(per)

(tur)

emër i një pejgamberinatyralist, ateist, ai që mendon botën pa Krijonjës

hekuran, metelik

i thjesht, varfnjak, ai që s’mednon për këtë jet

idhnak, i mbushur me zemërim

urdhëdhënëskështjelle, kështjelltarë

vend ku qëndrohet, vendqëndrim

ai që qëndron në një vend, i ndaluar

“E”

Ebib……………….Ed-hem…………..

Edib……………….

Ejub………………

Ekrem…………….

Elez………………

Elmas…………….

Emin……………..

Emir………………

Emrullah…………

Enes………………

Enis……………….

Enver……………..

Esad………………

Esed………………

Eshref…………….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Muaji i 11 i vitit koptI mbyllur në të zi

I edukuar, njerëzor

I një pejgamberi

Më fisniku, më i ndërshmi

më me shije, më i kënaqshëm

dijamant, stoli

besnik, i sigurt

udhëheqës, sundues

çështje e Zotit; urdhër i Zotit

adaptuar, mësuar

ai që të shoqëron, shoqëruesi

i ndritshëm, i kjartë

shumë fatlum

luan

i çmuar

F”

Fadil……..Fahri………

Fahrudin……

Fahim……..

Faik……..

Faris………

Faruk…….

Fazli……..

Fehim…….

Fehmi…….

Fejzullah……

Fejza……..

Ferhat……..

Ferid………

Feriz………

Fetah……..

Fet-hi……..

Fexhri…….

Fevzi……..

Fikret…….

Fikri………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

i vlefshëm, i zgjedhur, elitëmburje, krenari

mburje, krenari feje

i kuptueshëm, i zgjuest

tejklalues, ai që kalon të tjerët

kalorës, trim kalorës

dallues i së vërtetës. ai që ndan të drejtën

vlëfshmëri, ai që i takon vlefshmërisë

kuptues i mirë

kuptimtar

dhuratë e Zotit

dhuratë

gëzim, i gëzuar

i vetëm, i dalluar, i pa shoq

i fatshëm, më fat

triumfues, pushtues, gjykatës

ai që i takon triumfit, fitimit

mëngjesor, ai i mëngjesit

i shpëtuar, kalues, fitues

mendim, ide

mendimtarë

zemër, zemërore

“G”

Gafur……..Galib………

Gani……..

Garib……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

falës, ai që falë gabiminmundës, ai që mund tjetrin

i pasur, i bëgatshëm, zengjin

i rrallë, i vetëm

“H”

Habib……..Hadi………

Hafiz………

Hajdar……..

Hajrudin……

Hajrullah…………

Hajra……………..

Hakim…………….

Haki………………

Halid………

Halim……..

Halil……..

Hamdi…….

Hamid…….

Hamza…….

Hanefi……..

Haris………

Harun…….

Harbin …….

Hasan…….

Hasib……..

Hasim……..

Hashim…….

Hatib……..

Haxhi……..

Hazir………

Hidajet…….

Hifzi……..

Hikmet…….

Hilmi………

Himzi……..

Hysejn……..

Hysni……..

Hysref……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

I dashur, dashnorëUdhëzues, i drejtë

Ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin

Guximtarë, trim, luan

Dobi feje, e mirë e fesë

E mirë e Zotit, mirësi e Zotit

Dobi, hajr, jo sherr

I urtë, filozof, gjykatës

I vërtetë, i drejtë

I përhershëm, i pa harruar

I butë, i dhëmbshëm

Mik i sinqert, besnik

Ai që falënderon

Falënderues

Luan

Ai që qëndron në të drejtën

Roje, rojtërë, mbikqyrës

Emër i një pejgamberi

Syth i hurmës

I mirë, i bukur, bukurosh

Fisnik, me origjinë të ndershme

Vendimtarë, definitiv

I shkathët

Ligjerues, ai që predikon

Vizitues i Qabes

I gatshëm, gjendje gadtishmërie

Udhëzim, në rrugë të drejtë

I ruajtur, i mbrojtur

Zgjuarësi, mprehtësi

Butësi, dhembshuri, ndijor

I fortë; mendjeprehtë, i dishem

Bukurosh i vogël, vogëlush i bukur

Ai që i takon bukurisë

I kënaqur, i gëzuar, i padamshëm

“I”

Ibrahim……Idris……..

Ihsan……..

Ikball……..

Ilhami……..

Iljas……..

Imri……..

Imran……..

Irfan………

Isa……….

Isam………

Isamudin…..

As-hak…….

Islam……..

Ismail…….

Ismet…….

Izet………

Izedin…….

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Emër i një pejgamberiEmër i një pejgamberi

Mirësi, zbukurim

Fat, (ar, ai që i mësyen një pune

Sygjestion, i frymëzuar, inspiruar

Emër i një pejgamberi

Habitor, i çuditshëm

Vend i banuar, jo shkretinë

Njohës i lartë

Emër i një pejgamberi

I ruajtur prej gabimeve

Ruajtës i fesë

Emër i një pejgamberi

Përkushtim, dorëzim, paqë

Emër i një pejgamberi

I mbrojtur prej mëkateve

Fuqi, krenari

Fuqi feje, krenari feje

“J”

Jahja……….Jakub……..

Jaser………

Jashar……..

Jetish……..

Junus……..

Jusuf………

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

Jeton (emër i një pejgamberi)Emër i një pejgamberi

I lehtë, pa vështirësi

Jeton

Arrinë, ai që arrinë diç

Emër i një pejgamberi

Emër i një pejgamberi

“K”

Kadir………Kadri………

Kahriman……

Kajtaz…….

Kapllan……

Kasim…………..

Kazaz……..

Kenan……..

Kurt……..

(ar)(ar)

(per)

(tur)

(tur)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

Mundësi, fuqi, aftësiMundësi, përcaktues

Trim, luftarak

Kësul, (ar) balenë

Tigër

Ai që ndan për qështje, ndasë

Mëndafshtarë

I fshehtë, (fis i hershëm arab)

Ujk; (vothë; këshilltarë)

“L”

Latif……..Lala………

Lazim……..

Lebib……..

Lutfi……..

Llukman…………

(ar)(per)

(ar)

(ar)

(ar)

I butë, i dashur, indieshëmShtëpijak i pallatit

I nevojshëm, domosdoshëm

I mençur, pjellorë

Ai që i takon butësisë, lehtësisë

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“M”

Mahir…….Mahmud……

Maksud…….

Malik……..

Maz-har……

Mazlum…….

Mebruk……

Mehdi……..

Mehmed……

Memduh……

Memun…….

Mensur…….

Mervan…….

Merzuk…….

Mesud……..

Mexhid…….

Mid-hat……

Milaim……..

Milazim……

Mirza……..

Miran……..

Muaz………

Mubarek……..

Muhammed………

Muharrem………..

Muhjidin………….

Muhsin……………

Muhtar……………

Mukbil…………….

Mulhaxh…….

Munib……..

Munir……..

Mumin……..

Murad…….

Mursel……………

Murtez…………..

Musa………………

Musab…………….

Mustafa…………..

Muslihudin……….

Muslim…….

Muxhahid……

Muxhib…….

Muxhteba……

Muzafer…….

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(lar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I mpreftë, i zgjuar, i sprovuar, ekspertI falënderueshëm

Qëllim, i kërkuar

Posedues, sundues, pushtetmbajtës

Publikim, manifestim, qitje në dukje

Atij që i është bërë pa drejtë

I bekuar, fatuar, uruar

Drejtues, ai që udhëzon, idhëheqës

I falënderuar

I lavdëruar

I besueshëm, i suksesshëm, i fatshëm

I ndihmuar

Banor i krahinës “Merv” në Iran

I furnizuar me çka i nevoitet

I fatësuar, lartësuar

Fisnik, shpirtgjerë

Lavdatë

I përshtatshëm

I pandashëm, i nevojshëm-tur: gradë oficeri

Princ

Ushtrim, praktikë, trening

I mbrojtur, i vetëdishëm

I fatshëm, i bekuar

I ndëruar, lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë

I ndaluar, emër i muajit të parë sipas hixhrit

Ngjallës, rilindas i fesë

Ai që zbukuron, zbukurues

I zgjuar

I pranishëm, përvehtësues, simpatik

Teolog dhe haxhi

I kthyer, i mbështetur tek Zoti

I ndritshëm

Besimtar, ai që ka iman

Për qëllim, qëllimi

I dëgjuar

I zgjedhur, i veçuar

Emër i pejgamberit

I pathyer, i pashtruar, i palakuar

I zgjedhur, i dalluar

Përmirësues, reformator feje

I dorëzuar Zotit

Lauftëtar parë të drejtën

Ai që i përgjigjet thirrjes

I bekuar, i madhëruar

ngadhënjyes

“N”

Nadir………Naim………

Nafi………

Naif………

Nasir………

Nasrudin…………

Nashid……………

Nazif……………..

Nazim…………….

Nazmi…………….

Nebih……………..

Nebil………………

Nedim…………….

Nehar…………….

Nehat…………….

Neim……………..

Nekib……………..

Nerkez……………

Nesib……………..

Nesim…………….

Nesuh…………….

Nevzat……………

Nexhat……………

Nexhatudin………

Nexhdet………….

Nexhib……..

Nexhmudin….

Nexhmi…….

Nezir………

Nijaz………

Nizami……..

Nuh………

Numan…….

Nuri………

Nuridin…….

Nusret……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I rrallë, personalitet i rrallëI begatshëm, i freskët, i ndieshëm

I dobishëm

Të butët e veshit, pjesa e varrur

Ndihmues

Ndihmës feje

Vjershtar, këngëtarë

I pastër

Vargues rreshtash vjershash

Ai që thurrë vjersha, poet

I pashëm, i origjinës së mirë

I familjes fisnike shembëlltyrë

Shok, mik i besueshëm

Mikëpritës, bujar, ditorë

Gdhendës guri, skulptorë, skalitës

Gjendjemirë, përjetim e kënaqësi

Ai që prinë, prise, kryetarë

Lloj luleje

I familjes së ndershme, fisnik

Aromatic, erë e këndshme

I sinqertë, serioz

Lindje e re

Shpëtim

Shpëtim feje

Guzimtar, (vend në Arabinë Saudite)

I ndërshem, i origjinës së mirë

Yll feje

Ylltarë

Predikues, ai që tërheq vërejtje

Kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç

Ai që vë rend, rregull, sistem

Emër i një pejgamberi

Begati, (ngjyrë e kuqe, all si gjaku)

I ndershëm

Drita e fesë

Ndihmë, fuqi e fituar në nevojë

“O”

Omer……..Osman…….

Orhan…….

(ar)(ar)

(tur)

Emër i halifit tëdytëEmër i halifit të tretë

Emër personal

“Q”

Qahil………Qamil……..

Qashif……..

Qazim……..

Qemal……..

Qerim…….

Qerkin……..

Qenan……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

Pjesa më e lartë e shpinës; mosha e burrërisëI përsosur, i plotë

Zbulues, sqarues

I qetë, i heshtur, ai që mban vendin në hidhrim

Përsosnëri

Bujarë, fisnik, dorëdhënës

I vrazhd, jo i shkëlqyer

Me u fshehë, me u ruajtë, me u masku

“R”

Rabit………Ragib……..

Rafet………

Rafiz………

Raif………

Ramadan…..

Ramiz…….

Rasim…….

Rashid……..

Refik……..

Rejhan……..

Remzi…….

Resul……..

Reshad…….

Rexheb…….

Reuf……..

Rezak…….

Rifat………

Rijad………

Riza………

Rizvan……..

Rushdi……..

Rufet………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Ligë, lidhje, lidhësLakmues, ai që dëshiron

Zbërthyes, thye; zhdukë

Largua prej vedi

Arritë, tejkalua; i mëshirshëm

Muaji i nëntë hixhrije (vapë e madhe)

Ai që ka aftësi në shprehje; i dukshëm Fotografist, vizatorë

Pjekuri në të vërtetën

Shok i rrugës, bashkëudhëtarë

Bimë aromatike

Simbolik, i shkruar me shifra; alegorik

 

I dërguar, pejgamber

I pjekuri në të kuptuar

Turprua nga respekti (emër i majit të shtatë hixhrije)

Shumë i mëshirshëm, shpirtmirë

Furnizues

Ngritje, lartësim, nderë

Kënaqësi, pajtueshmëri

Pëlqye, i kënaqur

Kënaqësi, pajtueshmëri

I rrugës së drejtë, i drejtë

Mëshirë, butësi, ndiesi

“Rr”

Rrahim…….Rrahman……

Rrustem…….

(ar)(ar)

(per)

I mëshirshëmMëshirëgjërë

Hero Persian, iranian

“S”

Sabahudin…..Sabit………

Sabir………

Sabri………

Sadik……..

Sadudin………….

Sadullah………….

Sadrudin…………

Sadri……………..

Safer……………..

Safvet……..

Said………

Sakib……..

Salahudin……

Salih………

Salim……..

Sami………

Samir……..

Sani………

Saxhid……..

Saud………………

Sead………………

Seid……………….

Sejdi………………

Sejfi……………….

Sejfudin…….

Sejfullah……

Selim……..

Selman…….

Selver……..

Selajdin…….

Selatin…….

Sidki………

Sinan……..

Subhi……..

Sulejman…..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agim fejeStabil, i vendosur, i qëndrueshëm

I durueshëm

Ai që i takon durueshmërisë

I vërtetë, i sinqertë

Lartësi feje, fat feje

I lartë te Zoti, me fat te Zoti

Gjoks, parim, esencë feje

Gjoks i parë, përpara, ai që arrinë

Emër i muajit të dytë sipas hixhretit

I pastër, i zgjedhur, i kulluar

Lartësi, ai që arrin me u lartësuar

Afër, ai që qëndron pranë

Mirësi feje, ai që bën vetëm mirë

Ai që bën mirë, përmirëson, rregullon

I shëndoshë, i plotë, pa të meta

I ngritur, i lartësuar

Bashkëbisedues: -ngjyrë boide

Ujitës, ai që sjell ujin si vetima

Ai që bien në sexhde, kërkon falje

I fatshëm, i përparueshëm

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Shpatë, ai që i takon shpatës

Shpatë e fesë

Shpatë e Zotit

I shëndoshë, i plotë pa të meta

Emër i njeriut personal

I zoti, i parë

Shif; Selahudin

Shumësi i fjalës sulltan

Ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit

Fuqi, aftësi; brusha e dhëmbëve

I hershëm, agimor

Emër i një pejgamberi

“Sh”

Shaban…….Shabi……..

Shafi………

Shahin……..

Shasivar…….

Shaqir…….

Shebib……..

Shehab…….

Shevqet…….

Shefik…….

Shevki……..

Shemsi…….

Shemsudin….

Sherif……..

Sheramet…..

Sheval……………

Shinasi…………..

Shukri…………….

Shuajb……………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(per)

(ar)

Emër i muajit të tetë hixhrijeAi që i takon kombit, popullit

Shërues, si që shëron

Skyfer

Kalorës

Falënderues

Rinor, i ri

Flakë, dritë, ylli

Fuqi laftarake

I mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Ai që anon diç

Diellor, ai që i takon diellit

Diell feje

Fisnik, i lartë, i xgjedhur

Shirimed: njeri luan

Emër i muajit të dhjetë hixhrije

I dishëm, ai që din

Falënderues, ai që falënderon

Emër i një pejgamberi

“T”

Tafil……………….Tahir………………

Tahsin…………….

Tajar………………

Tajib………………

Talat………

Talib………

Tarik………

Taxhudin……

Tevfki……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijor, foshnjorëAi që pastron, i pastër

Përmirësues

Fluturues, pilot

I mirë, i zgjedhur, i shëndoshë

Fytyrë e ndritshme, e mirë

Nxënës, ai që kërkon dituri

Ai që troket vonë natën

Kurorë feje

Pëlqyeshmëri, përputhshmëri

“U”

Ubejdullah……Uvejs………

Uzejr………

(ar)(ar)

Përkushtues i vogël ndaj ZotitAi që mbështetë, kthehet

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“V”

Vahid……..Vasif………

Vaxhid…….

Vedad……..

Vehab……..

Vehbi……..

Vehihudin……

Vejsel……..

Velid………

Veli……….

Vezir………………

Vixhdan…………..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Një, i vetëmPërshkrues

I gjetshëm, I mundshëm

I dashur, simpatik

Falës, ai që falë shumë gabimet

I dhuruar prej Zotit

Monotesist, ai që vetmon vetëm një fe

Emër i një udhëheqësi shpirtëror

Lindje e re, foshnje

Mik, ndihmës, kujdestarë

Ai që ndihmon në barrë, ministër

Njohje, vetëdije, ndërgjegje

“Xh”

Xhabir…………….Xhafer…………….

Xhahid……………

Xhavid……………

Xhelal…………….

Xhelil……..

Xhemaludin…..

Xhemil……..

Xhemali…….

Xhemshid……

Xhemshir…..

Xhevad…….

Xhevdet…….

Xheviz……..

Xhezir…….

Xhezair…….

Xhihan……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

Rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagëtLum i vogël, deve e çmueshme

Punëtor i zellshëm, preciz; luftëtar

Dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë

Madhështor

Madhështorë, i shenjtë, i ndershëm

Hijeshi feje

I hijshëm, i bukur

Estetik

Emër personal

Emër i një sunduesi Persian

Shumë bujar, dorëdhënës

Mirësi, virtyt, ndjesi, meritim

Arrë

Ujdhesë; emër poeti arab

Grup ujdhesash

Bota

“Z”

Zahid……..Zahir………

Zaim………

Zerif……..

Zekir………

Zeki………

Zenun…….

Zejnel…….

Zejnullah…..

Zejn………

Zihni………

Zija………

Zijaudin……

Zuber……..

Zuhdi……..

Zufer………

Zulfi………

Zulfikar…….

Zuhri………

Zekerija……

Zumer…….

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I matur, i ndaluar; jo i untëI haptë, kjartë, publik

Prijës, udhëheqës

Mendjeprehtë, memorje të fortë

Përkujtues, i zgjuar

I zgjuar; i pastër prej të metave

Vetjak, i pavarur, vetvetiu

Stoli, zbukurim

Stoli e Zotit

Zbukurues

Mentarë, i talentuar

Me ndriçue, me shkëlqye

Ndriçues feje

I tërë, shkresë, regjistër

Jo lakmues, shpirt i gjerë

Treim; bujar; zotëri

aftësi, shkathtësi, gradë

Personifikim në heroizëm

Pjekuri, arritje; zgjatje

Emër i një pejgamberi

Grumbull, tubë, grup