ligjet-ne-kuran

MOS U LIGËSHTONI DHE MOS U PIKËLLONI!!

O muslimanë, frikojuni Allahut me devotshmëri të vërtetë dhe kapuni për lidhjen e fortë nga Islami: O besimtarë! Nëse i frikësoheni Allahut, Ai do t’ju japë aftësinë e të gjykuarit drejt, do t’ju lirojë nga gjynahet tuaja dhe do t’ju falë. Allahu zotëron mirësi të madhe”. (El-Enfal: 29)

Të gjitha çështjet janë në Dorën e Allahut. Kthimi i krijesave është tek Ai dhe para Tij do të tubohen të gjithë, miq e armiq, prandaj përgatituni për këtë takim: “Çfarë do të ndodhë me ata, kur t’i tubojmë në Ditën (e Gjykimit), për të cilën s’ka pikë dyshimi, kur çdokujt do t’i jepet shpërblimi i veprave të veta e askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi?”. (Ali Imran: 25)

Në Ditën e Kiametit njerëzit do të ringjallen lakuriq, ashtu si janë krijuar. Nuk do t’i mbulojë asgjë tjetër, përveç petkut të devotshmërisë, nëse janë nga të devotshmit: kur çdokujt do t’i jepet shpërblimi i veprave të veta”. Çdo njëri do te del i vetëm, as prindi e as fëmija, as gruaja e as shokët.

O muslimanë, në Kur’an të gjithë besimtarët e gjejnë qetësinë dhe ngushëllimin. Kur’ani është udhëzim për çdo të sinqertë dhe Allahu nuk i humbën besimtarët. Allahu besimtarëve pasi që u goditën me bela iu drejtua dhe u tha: Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju, gjithsesi jeni më të lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë. Nëse ju ka goditur ndonjë plagë, edhe popullin (armik) e kanë goditur të tilla plagë. Ato ditë (fitoreje dhe humbjeje) Ne i ndërrojmë midis njerëzve, që Allahu t’i dallojë besimtarët dhe për t’i bërë disa nga ju dëshmorë. Allahu nuk i do keqbërësit. E kështu, Allahu i dëlir besimtarët e i shuan jobesimtarët”. (Ali Imran: 139 -141)

E kota nuk ka ardhmëri. Allahu na rrëfeu historitë e popujve të mëhershëm, të cilat u shkatërruan dhe u zhdukën, u humbën dhe u nënçmuan, ngase u morën me të kotën dhe e vazhduan atë rrugë.

Ligj i Allahut është që t’i sprovojë njerëzit për një urtësi e cila u cek në ajetet e lartpërmendura dhe po ashtu për t’i pastruar rreshtat e tyre, ashtu siç Allahu tha: Allahu nuk i lë besimtarët në gjendjen që ndodheni ju, por do ta ndajë të keqin prej të mirit. Allahu nuk do t’ua zbulojë të fshehtën (që vetëm Ai e di)”. (Ali Imran: 179)

Zejd ibën Eslem thotë: I shkroi Ebu Ubejde ibën Xherah një letër Omer ibën Hatabit, Allahu qoftë i kënaqur nga ata, dhe ia përmendi se romakët janë shtuar në numër dhe se frikohet nga ta. Omeri ia kthehu letrën dhe i tha: Pa marrë parasysh se çfarë bela të rënda i zbresin besimtarit, Allahu pas saj do të dërgojë lehtësim dhe pas çdo vështirësie do të vinë dy lehtësime. Allahu në Kur’an thotë: O ju besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jeni të tillë; bëhuni të vendosur dhe vigjilentë (në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufijve) dhe kijeni frikë Allahun, që të shpëtoni”. (Ali Imran: 200)

Pra shpresa jonë në Allahun është e madhe, që të ndriçojë dielli i çiltër dhe të largohet drita e errësirës dhe në mëngjes të buzëqeshë shpresa.

O muslimanë, bindja jonë në Allahun është e fortë dhe besimi ynë në realizimin e premtimit të Tij është i madh. Allahu është strehuesi, edhe nëse të gjitha rrugët ndërpriten, dhe tek Ai është strehimi, edhe nëse ngushtohen të gjitha mundësitë, dhe nuk ka fitues përveç se Allahut.

Është detyrë e çdo muslimanit që në këto çaste t’i drejtohet Allahut me lutje të sinqerta për vëllezërit e tij të dëmtuar, të cilët torturohen dhe vriten, u cenohet feja, nderi dhe gjaku dhe nuk kanë ndihmës tjetër përveç se Allahut.

Falënderimi i takon vetëm se Allahut, nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut të Madhëruar e të Urtë. Nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut , Zotit të Arshit të Lartësuar. Nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik.

O Allahu im, shpallësi i librave, Llogaritësi i shpejtë, mposhti grupet e jobesimtarëve. O Allahu im, mposhti dhe shkatërroji ato.

O Allahu im, i Cili je Një dhe i Cili e meriton adhurimin, të lutem me emrin Tënd me të madhërishëm, që vëllezërve tanë në çdo cep të botës t’ua lehtësosh gjendjen e tyre. O Allahu im, të lutem mëshiroji dhe ndihmoji, mëshiroji fëmijët e tyre, shëroji të sëmurit dhe mëshiroji të vdekurit kurse të vdekurit pranoji si dëshmorë. O Allahu im, luftëtarëve nga ta përforcoja këmbët, përqendroi kur ta takojnë armikun e tyre dhe o Allahu im, mëshiroji të vdekurit nga ta dhe pranoi të gjitha si dëshmorë.

O Allahu im, mbroja gjakun e tyre dhe nderin e grave të tyre dhe mbrojua fenë e tyre, lësho mëshirë dhe bekim mbi ta, furnizoji me ushqim dhe me pije dhe bashkoji zemrat e tyre. Kurse armikun e tyre o Allahu im, shkatërroje dhe largoje sa më shpejt nga ato vende, se me të vërtetë ti je Fuqiplotë.

Shejh Dr. Salih Ali Talib