34-696x696

A lejohet të falet namazi me rroba që përmbajnë imazhe?

Pyetja:

A lejohet të falet namazi me rroba që përmbajnë imazhe?

***

Përgjigjja:

Nuk i lejohet muslimanit të falet me rroba që kanë imazhe të krijesave me shpirt, siç është njeriu, kafshët dhe shpezët, e të tjera të ngjashme. Nëse falet namazi i tij është i plotë, mirëpo, ai që ka dituri islame për këtë çështje ka mëkat.

Komisioni i Përhershëm për Fetva 5/142

Përktheu: B. Gj.