RTV Pendimi
Auto Lider
Royal
Goodlife
Samet taurs
Reklama e Fatmirit
Agjërimi Dija & Daveti

SUNETET E DITËS SË FITËR BAJRAMIT

Muslim Shop

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e Ramazanit dhe t’i afrohemi Ditës së Bajramit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, biri i Abdullahut dhe rob i Allahut.

O muslimanë, së pari e lus Allahun ashtu siç na mundësoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit dhe na ndihmoi në agjërimin e tij, të na i pranon të gjitha adhurimet tona se Ai me të vërtetë është Bujar dhe Fisnik.
Prej çështjeve që e meritojnë t’i rikujtojmë gjatë përfundimit të këtij muaji të bekuar janë edhe dispozitat e namazit të Bajramit dhe ajo se çka duhet ta vepron një musliman Ditën e Bajramit prej suneteve të Muhamedit, alejhi salatu ue selam.

– Muslimani duhet që Ditën e Bajramit të kujdeset ta lajë tërë trupin dhe të parfumohet. Përcillet se Ibën Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, lahej para se të nisej për në namaz. Disa prej dijetarëve e pëlqejnë edhe shkurtimin e thonjve, shkurtimin e mustaqeve, etj., dhe po ashtu e pëlqejnë që atë ditë të vishen rrobat më të bukura. Përcillet se Ibën Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i veshte rrobat më të bukura në të dy Bajramet.
Ibën el Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, thotë se i Dërguari i Allahut, alejhi salatu ue selam, për Bajram u veshte me rrobat më të bukura që i posedonte dhe e ka pasur një xhybe të veçantë, që e ka veshur në dy Bajramet dhe në Xhuma.

– Pëlqehet para se të dilet për në xhami në Ditën e Bajramit muslimani të ha hurma. Sasia e tyre në numër duhet të jetë tek, tri apo pesë apo shtatë.

Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se i Dërguari i Allahut, alejhi salatu ue selam, asnjëherë nuk dilte për të falur namazin e Bajramit të Fitrit pa ngrënë pak hurma. Dhe shton në një tregim tjetër se ai, alejhi salatu ue selam, gjithnjë i hante ato në numër tek.

– Pëlqehet që muslimani të niset për në xhami nga njëra rrugë dhe të kthehet nga tjetra.
Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, (pasi falte namazin) në Ditën e Bajramit kthehej nga një rrugë tjetër”.

– Prej Sunetit është që namazi i Bajramit të falet në “faltoren e Bajramit” (vend i posaçëm për faljen e Bajramit) e jo në xhami. Kjo ishte Sunet i njohur i të Dërguarit të Allahut, alejhi salatu ue selam, dhe gjithnjë e vepronte.

– Nuk ka argument se i Dërguari i Allahut, alejhi salatu ue selam, ka falur namaz vullnetar para apo pas namazit të Bajramit. Kjo vlen nëse falesh në faltoren e Bajramit, mirëpo nëse falesh në xhami duhet t’i falësh dy rekate përshëndetje për xhaminë.

Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, e falin namazin e Bajramit dy rekate dhe nuk fali namaz tjetër para apo pas tij.

Ebu Katade, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i Dërguari i Allahut, alejhi salatu ue selam, ka thënë. “Nëse ndonjë nga ju hy në xhami mos të ulet pa i falur dy rekate”.

– Pëlqehet që muslimani pasi të kthehet nga xhamia t’i fal dy rekate.

Ebu Seid el Hudrij, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, nuk falte namaz tjetër para namazit të Bajramit, mirëpo kur kthehej në shtëpi i falte dy rekate.

– Nuk ligjësohet thirrja e ezanit për namazin e Bajramit.

Ibën Abasi dhe Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me ata, tregojnë se nuk ka pasur ezan as për Ditën (namazin) e Bajramit të Fitrit dhe as për Ditën (namazin) e Bajramit të Kurbanit.

– Namazi i Bajramit duhet të falet para se të mbahet hutbeja.

Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon: “Kam falur namazin e Bajramit me të Dërguarin e Allahut, alejhi salatu ue selam, me Ebu Bekrin, me Omerin dhe me Othmanin, Allahu qoftë i kënaqur nga ata, dhe të gjithë këta e falnin namazin e Bajramit përpara se të mbanin hutben”.

– Pëlqehet që muslimani të bëjë tekbire (ta madhërojë Allahun) prej perëndimit të diellit të Natës së Bajramit dhe ka prej dijetarëve që e kanë bërë detyrim duke u argumentuar me fjalët e Allahut: “Ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit dhe që ta madhëroni Allahun (në fund të agjërimit), për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë e që ta falënderoni Atë”. (El-Bekare: 185)

Muslimani tekbiret i fillon prej atij momenti që del prej shtëpisë e deri kur vjen imami për ta falur namazin dhe në këtë janë unikë katër imamët, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu dhe imam Ahmedi, Allahu i mëshiroftë.

Përcillet se Ibën Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, bënte tekbire derisa shkonte te faltorja dhe ato i vazhdonte derisa të vinte imami.

Përcillet se Ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: “Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe il-lAllahu, uAllahu Ekber, Allahu Ekber, ue lil-lahi el hamd”.

Pëlqehet që ato të bëhen në xhami, rrugë dhe shtëpi.

– Pëlqehet që gratë të prezantojnë së bashku me burrat në faljen e namazit të Bajramit. Ka dijetarë që thonë se dalja e grave është e patjetërsueshme dhe argumentohen me hadithin e Umu Atijeh, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila thotë se Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, urdhëronte edhe gratë që të dalin dhe të falin namazin e Bajramit.

Ato që ishin me menstruacione i urdhëronte që të largohen nga faltorja dhe ta dëgjojnë hutben dhe këshillat dhe të prezantojnë në mirësinë e asaj dite.

– Pëlqehet që muslimanët t’ia urojnë njëri-tjetrit Bajramin.

Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, e përmend se sahabët ia uronin njëri-tjetrit Bajramin duke thënë: “Allahu na i pranoftë adhurimet tona dhe të juaja”.

Dr. Emin Abdullah Shakaui

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

DHJETË NETËT E FUNDIT DHE NATA E KADRIT – RREGULLA DHE DOBI  

Irfan Jahiu

ITIKAFI – DISPOZITA DHE DOBI

Irfan Jahiu

A KE DËGJUAR PËR KËTO PESË GJËRA?

Irfan Jahiu

DISA GABIME QË VEPROHEN GJATË RAMAZANIT

Irfan Jahiu

Çfarë përjeton trupi gjatë agjërimit, tregon nutricionisti Agron Rexhepi (Video)

Hevzi Hasani

 VEPRA TË MIRA NË RAMAZAN

Irfan Jahiu

SI TA SHFRYTËZOJMË MUAJIN E RAMAZANIT? – RREGULLA DHE DOBI

Irfan Jahiu

AGJËRIMI NË RAMAZAN – RREGULLA DHE DISPOZITA

Irfan Jahiu

PRITJA E RAMAZANIT DHE RREGULLAT E ZEKATIT – RREGULLA DHE DOBI

Irfan Jahiu